Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Mål og resultater

Resultatene for 2016 viser at kommunen har bidratt til samfunnsutvikling både lokalt og regionalt. Vi har utviklet oss som regionsenter gjennom deltakelse i Byregionprogrammet, fylkeskommunens prosjekt «Byen som regional motor», kommune- og regionreformarbeidet og en rekke samarbeid med kommuner, næringsliv og organisasjoner. Politisk uenighet om sentrale veivalg kommunene imellom, har vært utfordrende.

Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kristiansund kommune skal legge til rette for muligheter for innbyggere, brukere, næringslivet og frivilligheten.

I tråd med SNOR-verdiene er det definert syv perspektiver og hovedmål for utviklingen av Kristiansund-samfunnet i kommuneplanperioden 2008‑2020. Innen hvert perspektiv er det definert mål og strategier som gjelder for Kristiansundsamfunnet og beskriver komplekse samfunnsutfordringer. Kommunen er én av flere aktører som skal bidra til å nå målene. Strategiene er virkemidler for måloppnåelse.

Utfordringer og planer

Kommuneplanens samfunnsdel er under revidering og kommer til politisk behandling våren 2017. Følgende nasjonale og regionale føringer vil bli lagt til grunn i arbeidet;

  • Regjeringens «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» fra 2015.
  • Fylkesplanen for Møre og Romsdal 2017–2020.

Klikk utenfor for å lukke