Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap

Tilsyn og hendelser gjennom året viser at beredskapen er god og fungerer etter intensjonene. Gjennomførte øvelser viser at vi kan håndtere kriser av ulikt omfang. Brannvesenet har gjennomført opplæring og tatt i bruk nytt nødnettet for blålysetatene. Sambandssystemet er også tilgjengelig for kommunens beredskapsledelse. Det har vært et økt fokus på øvelser, både med tanke på mengde og kvalitet.

Mål

Kristiansund skal være en trygg kommune å leve og virke i.

Vi skal

 • Ivareta innbyggernes sikkerhet og trygghet.
 • Oppfylle vår lovfestede beredskapsplikt.

Resultat

Ivareta sikkerhet og trygghet

 • Gjennomført revisjon av ROS– analysen
 • Videreført prosjektet «Nordmøre – interkommunalt beredskapsarbeid».
 • Gjennomført årlig nasjonal varslingsøvelse initiert av Justis- og beredskapsdepartementet rettet mot kommunens kriseledelse.
 • Startet innfasing av ny velferdsteknologi for mottak av trygghetsalarmer.
 • Innført nytt sambandssystem for blålysetatene – politi, ambulanse og brannvesen.
 • Startet opplæring og forberedelser til PLIVO (pågående livstruende vold mot en eller flere) som er initiert fra Justisdepartementet.
 • Gjennomført flere øvelser med farlig gods og hendelser med farlig stoff på vei og sjø.

4. november hadde Fylkesmannen tilsyn av kommunens beredskapsarbeid, uten at det ble avdekt noen avvik. Tilsynet hadde fokus på helhet, herunder å vurdere hvor godt kommunenes plan for kriseledelse er samordnet med annet planverk for smittevern, brann, vannforsyning, skolevesen med videre.

Oppfylle lovfestet beredskapsplikt

 • Aktivert kommunens kriseberedskap ved 1 alvorlige hendelse og 1 beredskapsøvelse med registrering i CIM.

Utfordringer og planer

Revisjon av beredskapsplanen for kommunen skulle ferdigstilles senhøsten 2015, men er utsatt til sommeren 2016. Dette for å sikre at funn/tiltak som framkom i ROS-analysen fra 2015 blir tatt med i beredskapsplanen.

For å kunne ivareta innbyggernes sikkerhet og trygghet er det viktig å gjennomføre realistiske øvelser. Det er planlagt 2 ulike beredskapsøvelser i løpet av 2016:

 • «Fårikål 2016» i regi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
 • En “table top” øvelse for kommunens kriseledelse. Øvelsen vil bli kjørt som en uvarslet øvelse på bakgrunn av en skarp hendelse.

Klikk utenfor for å lukke