Hopp til innhold

Kristiansund kommune

NAV Kristiansund

Arbeidsledigheten i Kristiansund har økt i løpet av 2015, og dette har ført til at flere har hatt behov for bistand fra NAV. Ungdom og barnefamilier er prioriterte målgrupper. NAV og kommunen har gjennom et tett samarbeid bidratt til å bedre tilbudet for vanskeligstilte på boligmarkedet. NAV Kristiansund fikk gode tilbakemeldinger på årets brukerundersøkelse.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • sosialtjeneste
  • flyktningetjeneste

Tjenesten skal bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde nav kristiansund – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor
(delmål)
Måleindikator Resultat­krav Resultat
2013
Resultat
2014
Resultat
2015
Jevn og kvartalsvis bosetting av flyktninger i henhold til vedtak 15 personer per kvartal

 

≥ 15

 

9,25 12
60 personer per år ≥ 60 37 48
Ingen skal bo midlertidig/ akutt mer enn 14 dager – aldri mer enn 60 dager Antall liggedøgn over 14 dager per kvartal 0 1,25 3
Antall liggedøgn over 14 dager per år 0-30 5 4
All ungdom som er “frisk og rask” skal i aktivitet innen 1 uke, dersom ikke annen plan foreligger Antall passive uker “over tiden” per kvartal 0-5 4 3
Antall passive uker “over tiden” per år 0-15 12 12

Utfordringer og planer

Rådmannen vil videreutvikle samarbeidet mellom kommune, tiltaksarrangører og lokalsamfunn for økt og rask deltakelse i arbeid/samfunn. Det skal tilrettelegges for at ungdom får tidlig og riktig oppfølging med formål arbeid eller annen avklaring.

Det skal arbeides for en reduksjon i antall personer som mottar sosialhjelp som hovedinntektskilde.


Mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde

Mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde

Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde var synkende i perioden frem til 2014, og økte med 1,6 prosentpoeng i 2015. Dette forklares med at arbeidsmarkedet har vært bra i perioden frem til 2014 og noe mer utfordrende i 2015. Det har vært jobbet godt med tett individuell oppfølging av brukerne med sosialhjelp som hovedinntekt. Kristiansund kommune og NAV har i samarbeid med Varde AS (atføringsbedrift) sørget for at ungdommer som søker sosialhjelp kommer raskt i arbeid eller aktivitet.

 

Klikk utenfor for å lukke