Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Barn - familie - helse

I løpet av 2015 har vi styrket kompetansen med to fullførte mastergrader i barneverntjenesten. Vi har også deltatt i et landsomfattende utviklingsprosjekt for et mer samarbeidende barnevern. Vi har styrket og omorganisert helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Opprettelsen av 2 akuttmottak for asylsøkere medførte stor innsats for å gi asylsøkere gode helsesøster- og legetjenester høsten 2015. Resultatene av dette arbeidet er gode.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • barneverntjenesten med egne team for mottak og undersøkelse, hjelpe- og omsorgstiltak
 • helsestasjon og skolehelsetjeneste med
  • helsestasjon for gravide, ungdom, foreldre og barn
  • skolehelsetjeneste
  • helsetjeneste for flyktninger
  • vaksinasjonskontor
  • fysioterapi for barn og unge
  • psykisk helsetjeneste for barn og familier
 • kommuneoverlegetjeneste med ansvar for smittevern, fastlegeordning, interkommunal legevakt, medisinfaglig rådgiving og miljørettet helsevern
 • opplæringssenter med spesialpedagogiske tjenester

Tjenesten skal sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, bidra til trygge oppvekstsvilkår, fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdommer og skade. Tjenesten har i tillegg ansvar for å organisere kommunens psykososiale kriseteam.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde barn, familie, helse – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor
(delmål)
Måleindikator Resultat­krav Resultat
2013
Resultat
2014
Resultat
2015
Iverksette tidlige, kostnads­effektive tiltak som sikrer varig endring for utsatte barn og styrker foreldrenes ferdigheter Reduksjon i antall omsorgs­overtakelser > 10 % 50 50 53
Barn og unge skal følges opp med fokus på god helse Reduksjon i antall barn med overvekts­problematikk
Helse­undersøkelse til nye flyktninger etter statens retningslinjer Alle Alle Alle
Gode tjenester og trygge omgivelser Antall tilsyn > 14 15

Utfordringer og planer

Rådmannen vil vektlegge kompetanseheving og tilrettelegging for å dreie fokus over på forebygging og tiltak i hjemmene og dermed unngå omsorgsovertakelser.

Det skal gjennomføres en effektivisering av driften ved Kristiansund opplæringssenter og Psykisk helseteam.


Nye meldinger i barneverntjenesten

Nye meldinger i barnevernstjenesten

Antall nye barnevernssaker har økt jevnlig i perioden. Kristiansunds andel av nye saker utgjør 81,7 % i 2015. Årsakene knyttet til økningen er sammensatt og skyldes forhold som økte ressurser i barnevernstjenesten, tettere og mer åpent samarbeid med ulike instanser og pårørende, tidligere innsats for å sikre at barna skal få nødvendig hjelp og omsorg, samt økte sosiale vansker i samfunnet.

 

Klikk utenfor for å lukke