Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Grunnskoler

Vi har utarbeidet felles plan for språkarbeid i Kristiansundsbarnehagen og Kristiansundsskolen, «Språkspor». Innenfor denne er det også laget en ny overgangsplan. Klynger av samarbeidende barnehager og skoler etablert for å sikre overgang mellom barnehage/skole i tråd med overgangsplanen. I løpet av 2015 har vi skolert Zippyveiledere i barneskolene og startet opp MOT på alle ungdomsskolene. Satsingsområdene har vært «Ungdomstrinn i utvikling» og «Vurdering for læring».

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • 9 barneskoler med skolefritidsordning og 3 innføringsgrupper for barn med minoritetsspråklig bakgrunn
  • 3 ungdomsskoler med innføringsgruppe og alternativ læringsarena
  • voksenopplæring

Tjenesten skal legge til rette for et godt og tjenlig grunnskoletilbud som sikrer elevene gode basiskunnskaper og grunnleggende ferdigheter.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde grunnskoler – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor
(delmål)
Måleindikator Resultat­krav Resultat
2013
Resultat
2014
Resultat
2015
Lærings­utbytte –

elevenes faglige resultater skal ligge stabilt på nivå over lands­gjennom­snittet

Nasjonale prøver,
5. trinn
> lands-snitt 2,06 51 51,1
Nasjonale prøver,
8. trinn
> lands-snitt 2,81 49,6 51,2
Nasjonale prøver,
9. trinn
> lands-snitt 3048 51 53,1
Læringsmiljø –

redusere andel elever som opplever mobbing

Elev­under­søkelsen for 7. og 10. trinn 5

(= 0 %)

4,7 4,7 4,8
Redusere andel elever med enkeltvedtak om spesial­undervisning ned mot lands­gjennom­snittet Antall enkeltvedtak < 8,3 % 8,7 % 8,7 % 9,3 %
Obligatorisk kartleggings­prøve, lesing 3. trinn < 15,0 % 16,5 % 16,1 %
Obligatorisk kartleggings­prøve, regning 3. trinn < 15,0 % 13,7 % 17,95 %
Obligatorisk kartleggings­prøve, engelsk 3. trinn < 15,0 % 11,6 %
Ingen skoler skal ha avvik i forhold til forskrift for miljø­rettet helsevern Antall avvik 0 5 7

Utfordringer og planer

Rådmannen vil at det grunnleggende tilbudet i grunnskolen i form av ordinær og tilpasset opplæring, skal understøttes som den viktigste bærebjelken i det samlede tilbudet. Fastsatte kvalitetsmål skal opprettholdes, med fokus på læringsutbytte og læringsmiljø.

Det skal gjennomføres en grundig prosess hvor fremtidig skolestruktur utredes for politisk behandling i 2016.


Spesialundervisning

Spesialundervisning

Antall elever med spesialundervisning varierer fra år til år, og viser en nedgang på 70 elever for perioden. Nedgangen har vært størst på ungdomstrinnet. Nedgangen sees i sammenheng en grundigere kartlegging av elevene og hva skolen kan tilby, før det avgjøres om elevene skal få spesialundervisning. Videre har økt fokus på tilpasset opplæring og tidlig innsats, vært med på å redusere antallet.

Klikk utenfor for å lukke