Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Foto: Anne Mari Flatset / NRK
decorative element
Foto: Anne Mari Flatset / NRK

Kjell Neergaard

Kristiansund har som mål å være en attraktiv og god kommune. Selv om vi har hatt et krevende år med utfordringer i olje- og gassnæringen opplevde vi en vekst i folketallet i 2015. Vi har jobbet med samfunnsutvikling både for kommunen og regionen, samtidig som at vi har forberedt oss på kommunereformen. Byutvikling vil fortsatt være en svært viktig oppgave framover for å styrke vår attraktivitet, og for å utvikle vår rolle som regionsenter.

Sykehussaken har hatt høyt fokus i 2015. Vi mener at prosessen rundt lokaliseringen av et nytt felles sykehus ikke er et demokrati verdig. Det har vært et enormt lokalt engasjement i saken, og jeg vil berømme alle som har engasjert seg i kampen for å beholde et fullverdig sykehustilbud for alle innbyggerne på Nordmøre. Dette arbeidet pågår fortsatt for fullt. Bystyret vedtok enstemmig å gå til sak mot Helse Midt-Norge, for å få vedtaket om plasseringen av sykehuset kjent ugyldig. Rettsaken er berammet til mai 2016.

Kristiansund ønsker å ta regionsenterrollen på alvor. Vi har mange og gode interkommunale samarbeid med kommunene rundt oss, noe som bekrefter det gode forholdet vi har. Felles utfordringer løses på tvers av kommunegrensene. Vi må fortsette å styrke vår attraktivitet og være en tilrettelegger for fortsatt videre vekst. Sentrumsplanen nærmer seg sluttbehandling. I tillegg har vi jobbet mye med Byregionprogrammet som skal bidra til vekst og optimisme også i framtiden.

Arbeidet med kommunereformen har tatt mye tid og ressurser i 2015. Vi har arbeidet etter den såkalte hurtigtogsmodellen, som innebærer at vi skal fatte vedtak om en eventuell ny kommune innen 1. juli 2016. Arbeidet har vært gjennomført i nært samarbeid med regionråd og nabokommuner. Vi har også hatt bred involvering av innbyggerne, og særlig har vi vært opptatt av å komme i dialog med ungdommen. Kristiansund bystyre besluttet å invitere alle kommunene på Nordmøre, samt enkelte kommuner i Sør-Trøndelag til forhandlinger om å lage en ny kommune. Etter avklaringsrunder har vi endt opp med å underskrive en intensjonsavtale med Averøy, Aure, Halsa, Tingvoll og Gjemnes kommuner. Innbyggerne skal nå høres før politikerne tar den endelige beslutningen før sommeren. Jeg vil berømme samarbeidsklimaet som har vært mellom forhandlingsutvalgene fra kommunene på Nordmøre.

2015 var i tre av fire kvartaler et godt år for oljebransjen i Kristiansund. Det ble bygget opp betydelig ny kapasitet på basene. To store hendelser vil vi huske fra dette året; åpningen av Åsgard havbunnskompresjon var en stor internasjonal nyhet, og oppstarten har vært en suksess. Feltene produserer mer olje og gass enn det vi tidligere kunne drømme om. Operatøren Statoil har igjen vist sin dristighet på teknologi. Åsgard-feltet er en sensasjon i uttak av milliardverdier av tilleggsressurser. Det andre var etableringen av det nye baseanlegget til operatørselskapet Norske Shell på Vestbase. Selskapene går nye veier for å drive effektivt og sikkert. I stikkords form vil jeg også nevne oppturer med Heidrun B til siste sjekk på Umoe Dale industripark, åpningen av subsea ingeniørutdanning ved høyskolesenteret og regjeringens «go» for planene om å bygge ut Maria-feltet. Tyske Wintershall blir feltoperatør for første gang i Midt-Norge.

Oljebremsens andre fase slo til sent på høsten i 2015. Aktivitet ut over drift, slik som prosjekter, feltutvikling, leting og modifikasjoner, stoppet helt opp. Offshoreskip gikk i opplag og riggene kom til Bremsnesfjorden. Nå var det ikke lenger kostnadene i petroleumsbransjen som var problemet. Det var store oljelagre og en fallende pris som stoppet opp aktivitet som en oljeby som vår lever av. Lav aktivitet førte til permitteringer og oppsigelser. Arbeidsledigheten økte betydelig langs hele kysten av Vestlandet. Ved årsskiftet gikk oljeprisen lavt, og problemene smittet over på andre servicenæringer. Det er blitt snakket mye om en nasjonal omstilling, men det er lite handling fra regjeringens side.

Kristiansund kommune jobber langsiktig for næringslivet og gjør det gjerne sammen med aktørene. Som oljeby er vi rigget til en oppgang. Kristiansund har fortsatt store ambisjoner. Å operere fra en sjøfartsby som vår, er en sikker strategi på økonomisk suksess. Her ligger alt til rette for nye feltutbygginger og en forlenget levetid på infrastruktur som brukes til havbunnsprosjekter. Vi vil hevde oss i konkurransen også i fremtiden. Når oljeprisen er blitt mer normal, vil alle nyte godt av at kostnader er kuttet og at bransjen er ute av «luksusfellen», men vi er forberedt på å komme opp av bølgedalen og gå ut i et nytt landskap. Vi er gode på logistikk. Vi ligger tett på Norskehavet. Fra 2018 starter en oppgang på seks feltutbygginger over fem år. Marin sektor organiserer virksomheten i nettverk og har presentert mange gode ideer for videre utvikling innen havteknologi. Kristiansund er en populær handelsby etter at fjordkryssinger kom på plass. I løpet av året passerte vi en ny milepæl med åpningen av tekniske bygg ved flyplassen. Det har tross alt vært mye å glede seg over selv i et år med svikt i konjunkturer for den største næringen.

Kommunen har vært i en presset økonomisk situasjon. I 2015 besluttet vi å foreta store driftsreduksjoner for å gjenvinne den økonomiske handlefriheten. Dette var en tøff, men nødvendig beslutning. Jeg vil gi ros både til kommunens administrative ledelse, tillitsvalgte, ansatte og politikere for bidragene i den prosessen vi fortsatt er midt inne i. De grepene vi gjør nå organisatorisk skal føre til en mer effektiv drift, slik at vi blir bedre rustet mot framtiden. Dette uavhengig av resultatene av kommunereformen. Men selv i krevende tider har vi klart å gjøre flere store løft for kommunen. Et eksempel på det er renoveringen av Nordlandet ungdomsskole. Vi er veldig fornøyd med sluttresultatet, og skolen har blitt et fantastisk læringsmiljø både for elever og ansatte. Et annet godt eksempel er byggingen av Storhaugen helsehus. Dette er et stort løft for helsetilbudet i Kristiansund og skal være et kompetansesenter i forhold til behandling, rehabilitering og annen korttidsbehandling.

Jeg benytter muligheten til å takke alle som er med på å utvikle Kristiansund og regionen. Takk til det gamle, og det nye bystyret for konstruktivt og godt samarbeid. Og en spesiell takk til de ansatte og tillitsvalgte i Kristiansund kommune for det gode arbeidet dere utfører. Et nytt og spennende år møter oss i 2016.

signatur Kjell Neergaard Ordfører

Klikk utenfor for å lukke