Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Befolkning og levekår

Kristiansund skal legge til rette for høy livskvalitet for sine innbyggere. Vi har ferdigstilt Storhaugen helsehus og forberedt idriftsetting. Etablert Psykisk helsetjeneste for barn og familier, og videreutviklet eksisterende tilbud innen forebygging. Det har også vært arbeidet med heltidskultur i pleie- og omsorgssektoren i hele 2015.

Mål

Kristiansund skal ha en langsiktig befolkningsvekst og legge aktivt til rette for høy livskvalitet for sine innbyggere.

Vi skal

 1. Yte tjenester av god kvalitet basert på forebygging framfor reparasjon.
 2. Sikre barn og unge et godt oppvekstmiljø.
 3. Ha friluftsliv som satsingsområde for alle befolkningsgrupper.
 4. Gjennomføre og videreutvikle Levekårsprosjektet.
 5. Arbeide for regionalt samarbeid for samhandling og videreutvikling av helsetilbud.
 6. Drive aktiv tilrettelegging for nærings- og boligutvikling.

Resultater

Antall innbyggere har hatt en jevn økning siden sammenslåingen av Frei og Kristiansund i 2008. Kommunens levekårsutfordringer sammen med innbyggervekst gjør satsing på kvalitativt gode tjenester viktig.

Folkehelsebarometer

Tema Indikator 2013 2014 2015
Kristiansund Kristiansund Kristiansund Molde Harstad Fylke Norge
Befolkning
(prosent)
Befolknings­vekst 1,3 1,1 0,4 1,3 0,9 0,8 1,1
Befolkning under 18 år 21,0 21,0 * * * * *
Befolkning over 80 år 4,4 4,4 * * * * *
Personer som bor alene, 45 år + 27,0 27,0 26,6 25,1 25,1 23,7 25,6
Levekår
(prosent)
Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år 79,0 79,0 79,0 87 82 83,0 83,0
Lav­inntekt (hus­holdninger), 0-17 år 9,3 9,1 9,6 7,5 8,7 8,7 11,0
Arbeids­ledige, 15-29 år 2,6 2,7 3,3 1,7 2,9 2,3 2,7
Uføre­trygdede, 18-44 år 2,8 2,9 3,1 2,0 3,1 2,3 2,6
Barn av enslige forsørgere 20,0 19,0 19,0 15 18 14,0 15,0
Helse og sykdom
(år og per 1 000 inn­bygger)
Forventet leve­alder, menn 79,6 77,1 77,4 80,0 78,7 79,1 78,2
Forventet leve­alder, kvinner 81,4 81,6 82,1 84,1 82,8 83,8 82,8
Psykiske symptomer og lidelser, 0-74 år 156 160 * * * * *
Psykiske symptomer og lidelser, 15-29 år 161 168 176 133 153 133 142
Psykiske symptomer og lidelser, lege­middel­brukere 159 158 157 125 117 121 130

Tabellen viser utdrag fra folkehelsebarometeret. Kristiansund scorer generelt lavt på forhold som vedrører befolkning, med en lav befolkningsvekst i forhold til landsgjennomsnittet og en forholdsvis høy andel «Personer som bor alene 45 år+». Innenfor levekår scorer vi generelt sett dårligere enn landsgjennomsnittet. Spesielt andelen «Barn av enslige forsørgere» og andel personer med «Videregående eller høyere utdanning» er lav i forhold til landsgjennomsnittet samt en høy andel «Arbeidsledige». Vi har en lavere forventet levealder for begge kjønn og innen helse og sykdom scorer vi dårlig på andelen personer med «Psykiske symptomer og lidelser». Kommunen tar dette på alvor og har styrket innsatsen innen psykisk helse og overfor personer med levekårsutfordringer.

Gode tjenester basert på forebyggende arbeid

Storhaugen helsehus etableres som et kompetansesenter med korttids- og spesialiserte tjenestetilbud rettet mot helse og mestring. De ulike tjenestene ved Storhaugen skal understøtte den enkeltes mulighet til å bo hjemme med kvalitet, så lenge som mulig. Innflyttingen skjer i februar 2016 og fortsetter utover vinteren og våren.

Friskliv og mestring vil være en videreutvikling av den forebyggende innsatsen mot befolkningen, hvor en utvider målgruppen i tjenesten til innbyggere som må leve med en kronisk sykdom eller varig funksjonsnedsettelse. Friskliv og mestring skal i løpet av tidlig 2016 etableres som en del av Storhaugen helsehus.

Psykisk helsetjeneste for barn og familier ble etablert i 2015 og er et forebyggende tilbud til gravide, barn og ungdom opp til 20 år og deres familier. Tjenesten skal gi et differensiert tilbud til gravide og barnefamilier i risiko, og bidra til å forebygge at psykiske vansker/lidelser hos barn og unge vokser seg store.

Sosial støtte er viktig for god helse, derfor er både «Trivselsvenn» og «Aktivitetsvenn» et positivt samarbeid mellom kommunen og frivilligheten. Flere kurs for aktivitetsvenner har vært gjennomført og nye kurs starter opp i 2016, men da rettet mot aktivitetsvenn for personer med demens som bor hjemme. Det er omlag 30 aktive «Trivselsvenner» i sykehjemmene og det arbeides kontinuerlig med oppfølging og rekrutering av nye «Aktivitets- og Trivselsvenner».

Det har vært arbeidet med heltidsstillinger innen pleie- og omsorgssektoren i hele 2015. Effektene ventes å komme i 2016.

Sikre oppvekstmiljøet for barn og unge

Under forsøk med nedsatt stemmerettsalder ved kommunestyrevalget 2015 viste tallene at det var 32 % av 16- og 17 åringene i Kristiansund som stemte ved valget. Det vil si at av de 607 stemmeberettigede var det 226 som hadde stemt. På landsbasis var det 57 % av 16- og 17 åringene som stemte ved kommunestyrevalget. Evalueringen av forsøk med nedsatt stemmerettsalder i Kristiansund kommune viste at dialogen med de videregående skolene ikke hadde vært god nok. Det er svært sannsynlig at et tettere samarbeid, der skolene fikk et solid eierskap til prøveprosjektet, hadde økt deltagelsen. De øvrige prosjektkommunene løftet frem dette som en klar suksessfaktor.

Friluftsliv som satsingsområde

Ny turvei mellom Byskogen og Gløsvågen ble offisielt åpnet i august. Et samarbeid mellom kommunen og Avinor har gitt befolkningen en 2,2 km. lang turvei som siden ferdigstillelse har blitt brukt av både gående og syklende. Flere rasteplasser med benker og bord gir både unge og eldre gode mestringsopplevelser. Den nye turveien blir også en av kommunens nye StikkUT! turer i 2016. Samarbeidet mellom kommunen og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal videreutvikles med oppstart av KulTUR løyper. Disse nærturene skal ha offisiell åpning våren 2016.

Gjennomføre og videreutvikle levekårsprosjektet

Sluttrapport ble vedtatt av bystyret i november 2015, med vedtak om at levekår og folkehelse omhandles i alt kommunalt planarbeid.

Regionalt samarbeid for samhandling og utvikling av helsetilbud

Kristiansund kommune ble høsten 2015 for alvor påvirket av den flyktningkrisen som i løpet av 2015 har preget hele Europa. UDI etablerte i oktober 2 akuttinnkvarteringssteder med omlag 400 plasser for asylsøkere i samarbeid med lokale driftsansvarlige. Videre ble det fra 1. desember etablert et ordinært asylmottak med 180 plasser, med Hero Norge som driftsansvarlig. Kristiansund kommune arbeidet tett på disse mottakene både før og etter at asylsøkerne ankom. Hovedoppgavene til kommunen har vært informasjon og rolleavklaringer mellom mottakene og det kommunale tjenesteapparat.

I 2015 har hovedoppgavene vært generell kartlegging, informasjonsarbeid og gjennomføring av helserettede tiltak, herunder vaksinasjonsprogram. Det har vært stort engasjement fra kulturetat og de frivillige organisasjonene for å bistå asylsøkerne både i forhold til klær/utstyr og varierte aktivitetstilbud.   Videre har det på tampen av 2015 vært mye planlegging med tanke på oppgaver som tilligger vertskommunen fra 2016; blant annet betydelige oppgaver innen skolesektoren.

Tilrettelegge for nærings- og boligutvikling

Kommunen har annonsert for salg gjenstående arealer på Teistholmen industripark, bygd Technoport gjennom Kristiansund Næringspark, og utviklet og solgt boligtomter på Sommerro.

Utfordringer og planer

Folkehelsearbeidet i kommunen består både av befolknings- og grupperettede tiltak, samt miljørettede tiltak. Folkehelse vil inngå som et gjennomgående fokus i det kommunale planverket.

Gjennomføring av Ungdom med MOT ved skolene er en av strategiene som det skal satses på i videreutviklingen av et Lokalsamfunn med MOT. Levekårsprosjektet avsluttes i 2015 og allerede igangsatte tiltak er i drift innenfor enheter og samarbeidsparter. Arbeidet med «Samhandling om folkehelse og integrering» videreføres i prosjektperioden 2015-2018 ved hjelp av lokalsamfunnsutviklingsmidler (LUK-15). StikkUT! i Kristiansund har 36 600 registreringer fordelt på 12 nærturer. Det må satses på universell utformet og merkede turveier slik at vi legger til rette for både opptrening og friluftsliv for hele bredden i befolkningen. Det tverrfaglige perspektivet på levekår og forebygging innarbeides i alt kommunalt planarbeid.

Bystyret vedtok i september 2015 en ny revidert plan for pleie- og omsorgstjenestene med strategier og tiltak for perioden 2015-2018. Hovedinnretningen i planen er fokusert mot følgende hovedmål:

 • Tjenester og tiltak som støtter opp under mulighetene for å bo hjemme lengst mulig.
 • Etablering av «mellomtilbud» – omsorgsboliger med fast og ambulant personell.
 • Vridning av tjenestene mot mer forebygging/ rehabilitering.
 • Folkehelseperspektiv inn i all plan- og tiltaksutvikling.
 • Ta i bruk ny teknologi.
 • Tilstrekkelig antall institusjonsplasser til ulike grupper – spesialisering og differensiering.
 • Tilpasse løsninger som sikrer effektivisering og forsvarlig drift.

Bystyret vedtok i 2014 en fremtidig modell for funksjonsdeling mellom sykehjemmene og en differensiering/ spesialisering av tjenestetilbudene. Den vedtatte funksjonsfordelingen innebærer en spesialisering av korttids- og langtidsfunksjonene. I tillegg etableres et samlet differensiert tilbud for personer med demens ved Bergan sykehjem, og en samling av øvrige langtidsfunksjoner ved Rokilde, Frei og Kringsjå sykehjem. Korttids-funksjonene legges til Storhaugen helsehus og Barmannhaugen.

Utbyggingen av Storhaugen helsehus til nye spesialiserte korttids- og behandlingsplasser er kommunens viktigste prosjekt for å imøtekomme utfordringer og nye oppgaver som følge av samhandlingsreformen og utfordringer knyttet til demografi. Tjenestene som etableres skal dekke ulike tilbud hvor hovedfokuset er rettet mot helse og mestring.

Gjennomføring av helhetlig plan for de kommunale boligene i Tollåsenga innebærer en gradvis omstilling av boliger og bomiljø i dette området. I tillegg til bygningsmessig rehabilitering er det utarbeidet en rekke tiltak for å bedre bomiljø, tjenester og andre aktiviteter for beboerne i området. I løpet av 2016 er målet å gjøre ferdig rehabiliteringen av alle husene mot Clausens gate og starte rehabilitering av de to siste husene på området nord for Ivar Aasens gate.

Det er vedtatt at kommunen skal ta imot mellom 40 og 50 flyktninger per år i de nærmeste årene og fremskaffelse av hensiktsmessige boliger vil være en sentral utfordring for å kunne gjennomføre en god integrering og bosetting. Den økt tilstrømmingen av asylsøkere til Norge i løpet av høsten 2015 tilsier at kommunen vil kunne få ytterligere oppgaver med bosetting av flyktninger og at arbeidet med blant annet fremskaffelse av boliger vil måtte økes og styrkes. For å få nødvendige resultater i boligfremskaffelsesarbeidet skal det satses på mer målrettet bruk av eksisterende virkemidler/ordninger:

 • kjøp og salg av kommunale boliger
 • økt bruk av «fra leie til eie» og eventuelt «leie med sparing»
 • økt bruk av det private utleiemarked
 • utnytte kommunens forkjøpsrett til borettslagsboliger
 • videreutvikle ny praksis vedrørende boligfinansiering/startlån med videre

Det skal fremmes sak om forslag til fremtidige avlastningsboliger for funksjonshemmede.

Klikk utenfor for å lukke