Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Investering

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Vi har investert for 372,3 mill. kroner i 2015, hvorav 320,4 mill. kroner omfatter grunnskole, sykehjem og kommunalteknikk. 12 av 13 rammeområder hadde mindreforbruk.

Investeringsregnskap

Investeringsregnskap

(tusen kroner) Regnskap
2011
Regnskap
2012
Regnskap
2013
Regnskap
2014
Regnskap
2015
Budsjett
2015
Budsjett­avvik
Salg av driftsmidler og fast eiendom -7 601 -1 261 -292 -71 849 -15 408 -28 800 -13 392
Andre salgs­inntekter -1 046 -4 454 -9 233 -1 677 -3 031 0 3 031
Refusjoner og statlige overføringer -23 133 -10 116 -7 387 -48 366 -100 974 -125 350 -24 376
Rente­inntekter og utbytte -41 -47 -46 -46 -169 0 169
Sum inntekter -31 821 -15 879 -16 958 -121 938 -119 582 -154 150 -34 568
Lønn og sosiale utgifter 1 354 868 1 981 5 493 2 283 0 -2 283
Kjøp av varer og tjenester 124 734 111 871 205 280 285 449 315 149 753 264 438 115
Rente­utgifter og overføringer 3 729 621 1 265 42 420 54 945 0 -54 945
Fordelte utgifter 0 12 0 0 -48 0 48
Sum utgifter 129 817 113 373 208 526 333 363 372 330 753 264 380 935
Avdrag på lån 27 071 19 110 17 531 18 402 18 901 0 -18 901
Utlån og aksjekjøp 37 054 40 710 52 128 184 682 69 376 60 200 -9 176
Dekning av tidligere års mer­forbruk 7 127 7 948 0 0 0 0
Avsatt til ubundne kapital­fond 10 842 0 0 0 0
Avsatt til bundne fond 12 198 3 100 9 705 9 464 11 499 -11 499
Sum finans­transaksjoner 83 450 81 710 79 364 212 547 99 775 60 200 -39 576
Finansierings­behov 181 446 179 204 270 932 423 972 352 522 659 314 306 791
Overført fra drifts­regnskapet -7 264 -6 270 -14 300 0 0 0 0
Bruk av lån -110 503 -136 902 -224 824 -296 739 -320 880 -651 314 -330 434
Aksjesalg og mottatte avdrag -17 123 -22 353 -17 983 -108 570 -21 900 -8 000 13 900
Bruk av tidligere års udisponert -2 003 0 0 0 0 0
Bruk av fond -36 605 -13 679 -13 825 -18 664 -9 743 9 743
Bruk av Likviditets­reserve 0 0 0 0 0
Sum finansiering -173 499 -179 204 -270 932 -423 972 -352 522 -659 314 -306 791
Udisponert
Udekket 7 948 0 0 0 0 0

Tabellen viser regnskap og budsjett for kommunens investeringer.

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Investeringsregnskapet har en samlet finansiering, noe som medfører at med ubrukte lånemidler per årsslutt, vil finansiering være lik finansieringsbehov.

Kommunen hadde i 2015 en samlet investeringskostnad på 372,3 mill. kroner. Dette er 380,9 mill. kroner lavere enn budsjettert, men 39,0 mill. kroner høyere enn samlede investeringskostnader i 2014. Budsjettavviket skyldes forsinkelser i oppstart og gjennomføring av vedtatte investeringer, hovedsakelig på grunn av manglende kapasitet. Ved utgangen av 2015 er det tatt opp 331,2 mill. kroner i lån til investeringstiltak som ikke er gjennomført, helt eller delvis.

På grunn av lavere påløpte investeringskostnader enn antatt, ble finansieringsbehovet i 2015 lavere enn budsjettert. Årets investeringsregnskap har en samlet finansiering på 472,1 mill. kroner. Dette er dekket slik:

  • bruk av lånemidler 320,8 mill. kroner
  • salg anleggsmidler 16,4 mill. kroner
  • mottatte avdrag på utlån og aksjesalg 72,7 mill. kroner
  • bruk av fond og avsetninger 9,7 mill. kroner
  • andre inntekter 3,2 mill. kroner
  • kompensasjon for merverdiavgift 49,2 mill. kroner

Totale investeringer siste fem år

Totale investeringer siste fem år

Totale investeringer har økt betydelig de siste tre årene. Dette skyldes i hovedsak renovering av Nordlandet ungdomsskole og Storhaugen helsehus, samt byggingen av det nye renseanlegget på Hagelin. Etter flere år på ROBEK, med relativt lavt investeringsbudsjett, har behovet for nye investeringer økt. Kommunen ønsker å gi best mulig tjenester og er avhengig av både å bygge ut og oppgradere kommunale bygg og anlegg for å oppfylle dette.

Rammeområdene

12 av 13 rammeområder har samlet sett et mindreforbruk i forhold til budsjett. Mindreforbruket varierer fra 1,0 mill. kroner til 175,2 mill. kroner, og skyldes en kombinasjon av manglende planleggings- og gjennomføringskapasitet og utsettelse av endelig gjennomføringsbeslutning. Ett av rammeområdene viser et merforbruk i investeringene. Merforbruket utgjør til sammen 1,8 mill. kroner. Fire rammeområder har ikke investeringsmidler i 2015. Av kommunens samlede brutto investeringer på 372,3 mill. kroner gjennomført i 2015, er 89,6 mill. kroner knyttet til de kommunale selvkostområdene.

Store prosjekter

(tusen kroner)
Prosjekt navn
Vedtatt
kostnads­ramme
Forbruk
tidligere år
Forbruk i 2015 Totalt forbruk Gjenstående
budsjett­/
merforbruk
Nordlandet ungdoms­skole
– renovering
202 500 75 556 112 845 188 401 14 099
Storhaugen helsehus 165 000 80 935 78 323 159 259 5 741
Tollåsenga
– renovering kommunale
boliger
68 850 8 087 12 534 20 621 48 229
Karihola barnehage
– nybygg 2015/2016
47 000 0 396 396 46 604
Allanengen skole
– ventilasjons­anlegg
19 000 2 054 16 072 18 126 874
Gang- og sykkelvei langs Flyplassveien
– vei/vann
16 200 4 408 9 588 13 996 2 204
Overførings­anlegg til renseanlegg 144 500 21 407 11 598 33 006 111 494
Sanering J. P. Clausensgate
– vann/avløp
15 000 0 2 669 2 669 12 331
Hagelin
– nytt renseanlegg for avløp
100 000 5 379 50 160 55 539 44 461
Hagelin
– oppgradering gamle
driftsbygg
14 700 8 391 5 740 14 131 569

Tabellen viser investeringsprosjekter med en kostnadsramme over 8,0 mill. kroner. Rapporteringen er i samsvar med kommunens økonomireglement.

Investeringer per rammeområde

(tusen kroner) Regnskap
2012
Regnskap
2013
Regnskap
2014
Regnskap
2015
Budsjett
2015
Budsjett­avvik
Politisk styring 0 0 0 0 0 0
Sentral­administrasjonen 4 958 6 508 31 281 4 034 7 700 3 666
PP-tjenesten 0 0 0 0 0 0
Grunnskoler 4 963 16 448 80 738 133 294 161 905 28 611
Barnehager 2 803 20 442 5 121 609 49 071 48 462
Kultur 24 037 21 077 11 161 3 294 35 818 32 524
Fellestjenester pleie og omsorg 4 955 2 954 4 423 12 383 26 008 13 625
Sykehjem 1 285 2 105 78 387 79 256 85 734 6 478
Hjemme­tjenester 0 12 479 3 070 126 1 200 1 074
Psykisk helse og rus 0 570 126 0 0 0
Bo og habilitering 0 648 8 083 15 359 71 432 56 073
NAV Kristiansund 1 627 5 023 12 162 7 333 5 516 -1 817
Barn, familie, helse 0 0 0 0 0 0
Kommunal­teknikk 56 736 110 369 80 839 107 814 282 970 175 156
Plan og byggesak 0 0 0 947 2 300 1 353
Eiendomsdrift 11 363 8 596 16 584 2 739 17 308 14 569
Brann og redning 646 1 075 1 389 5 142 6 212 1 070
Utlån 0 235 0 0 90 90
Sum investeringer 113 373 208 528 333 363 372 329 753 264 380 934

Kommunalteknikk

(tusen kroner) Regnskap
2013
Regnskap
2014
Regnskap
2015
Budsjett
2015
Budsjett­avvik
Avløp 34 045 47 159 73 959 184 894 110 935
Boligområder 1 105 5 780 892 1 198 306
Nærings­områder 17 890 885 1 776 15 546 13 770
Renovasjon 7 887 4 653 650 17 025 16 375
Vann 14 449 11 938 13 779 27 293 13 514
Vei 6 799 8 587 15 076 32 288 17 212
Slam 1 607 1 213 1 242 2 400 1 158
Park og grøntanlegg 499 624 440 2 326 1 886
Prosjekter 2013 uten kostnad i 2014 og 2015 26 086 0 0 0 0
Sum investeringer 110 369 80 839 107 814 282 970 175 156

Utlån, kjøp av aksjer og andeler

Det er i 2015 kjøpt andeler for totalt 8,4 mill. kroner. Det er kjøpt to andeler i Rensviktunet borettslag. I tillegg er det kjøpt 10 andeler i Wesselsgate 10 borettslag. 2 av disse er solgt i 2015, resterende 8 leies ut.

Klikk utenfor for å lukke