Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Kompetanse

Kristiansund skal ha et utdanningstilbud og en yrkeskompetanse som møter fremtiden. Vi har i samarbeid med Skrivesenteret i Trondheim utarbeidet en kommunal språkplan. Kommunen viser fremgang i «Grunnskolepoeng» hvert år de siste fem år, og ligger i 2015 for første gang over fylkes- og nasjonalt nivå.

Mål

Kristiansund må sikre og videreutvikle et utdanningstilbud og en yrkeskompetanse som kan møte framtidens utfordringer og næringslivets etterspørsel

Vi skal

  1. Arbeide for et grunnskoleløp som sikrer at elevene har gode lese-, skrive- og regneferdigheter.
  2. Bidra til å utvikle og forsterke tilbudet innen fagskolen og videregående utdanning i Kristiansund.
  3. Styrke etter- og videreutdanning tilpasset næringslivet gjennom videreutvikling av Høyskolesenteret i Kristiansund og andre høyere utdanningstilbud i regionen.

Resultater

Arbeide for et godt grunnskoleløp

Småspor og Spor (2014 – 2017) er Kristiansund kommunes styringsdokument for henholdsvis barnehage og grunnskole. I styringsdokumentene er følgende satsningsområder satt:

  • språklig kompetanse
  • sosial kompetanse
  • fysisk og psykisk helse

Som et ledd i arbeidet med språklig kompetanse har kommunen i samarbeid med Skrivesenteret i Trondheim utarbeidet en kommunal språkplan. Språkplanen har fått navnet «Språkspor» og ble vedtatt tatt i bruk fra 1. august 2015. Språkspor legger grunnlaget for all språkopplæring fra barnehage til og med grunnskole for voksne. Det er utdannet språkveiledere i alle skoler og barnehager som er en støtte for leder i barnehagene og skolene i språkarbeidet. Det er også utarbeidet en ny og forbedret klyngestruktur der barneskoler og barnehager jobber i klynger for en god overgang mellom barnehage og skole i tråd med ny overgangsplan.

Resultatene etter avsluttet grunnskole kan måles i Grunnskolepoeng. Kommunen viser her framgang hvert år de 5 siste år, og ligger i 2015 for første gang over snittet for fylkes- og nasjonalt nivå.

Nordlandet ungdomsskole er totalrenovert og åpnet til skolestart i 2015. Skolen fremstår nå som et signalbygg i Kristiansund.

Læringsutbytte

Trinn Fag 2013 2014 2015
Kristiansund Nasjonalt Kristiansund Nasjonalt Kristiansund Nasjonalt
5. trinn Engelsk 2,04 2,00 50 50 52 50
Lesing 2,07 1,96 52 50 51 50
Regning 2,06 1,98 51 50 51 50
8. trinn Engelsk 2,78 2,97 51 50 51 50
Lesing 2,82 3,07 49 50 48 50
Regning 2,83 3,07 49 50 50 50
9. trinn Lesing 3,48 3,41 52 54 53 53
Regning 3,48 3,39 52 53 52 54

Nasjonale prøver viser resultater over landsgjennomsnittet på 5. trinn. På 8. og 9. trinn er resultatene på og under landsgjennomsnittet.

Læringsresultater

2013 2014 2015
Kristiansund Nasjonalt Kristiansund Nasjonalt Kristiansund Nasjonalt
39,49 40,01 40,44 40,35 41,10 40,80

Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges gjennomsnittet med 10. grunnskolepoeng. Dette gir samlet mål på læringsresultatene ved fullført 10-årig grunnskole.

Kommunen har jevnt over ligget under landsgjennomsnittet, men har hatt en god utvikling over en femårsperiode. I 2014 var vi for første gang over landsgjennomsnittet, og i 2015 er vi klart over landsgjennomsnittet.


Læringsmiljø

Læringsmiljø

Læringsmiljø

Resultatet på barnetrinnet er tilsvarende nasjonalt nivå, og noe under for ungdomstrinnet og da innen trivsel og støtte fra lærerne. For barnetrinnet viser elevundersøkelsen i hovedsak tilsvarende resultat som fjoråret, og for ungdomstrinnet med unntak av mobbing og støtte hjemmefra,viser elevundersøkelsen en generell nedgang og da spesielt innen trivsel og støtte fra lærerne.

 


Frafall i videregående skole

Frafall i VGS

Frafall i videregående skole er et omfattende problem i Kristiansund, og landet for øvrig. Andelen som ikke avslutter innen 5 år etter påbegynt videregående skole i Kristiansund ligger på landsgjennomsnittet, men vesentlig over sammenlignbare kommuner i fylket. Frafallet er redusert med en andel på om lag 2 % i forhold til fjoråret. Frafallet i videregående skole reduserer mulighetene i arbeidsmarkedet og øker risikoen for uføretrygd og dårligere levekår og helse.

Utvikle og forsterke tilbudet innen videregående utdanning

Kommunen har også i 2015 bidratt som støttespiller for de videregående skolene og fagskolen. Mest konkret bidrar kommunen ved å ta inn lærlinger. I 2015 tok kommunen i mot hele 37 lærlinger og 9 vekslingslever.

Kommunen benytter også utdanningstilbud ved fagskolen for sine ansatte. Dette er også gjort i 2015.


Utdanningsnivå

Utdanningsnivå

Figuren viser utviklingen i andel personer 25 år og eldre med høyere utdanning. Det har vært en positiv utvikling de siste årene. Kristiansund ligger fortsatt vesentlig under nasjonalt nivå, hvor andelen med høyere utdanning utgjorde 34,3 % i 2014.

Styrke etter- og videreutdanning tilpasset næringslivet

Kommunen er en aktiv eier i Høgskolesenteret i Kristiansund (HiKSU) og har i 2015 hatt styreledervervet ved Kjell Neergaard. I 2015 startet Høgskolen i Bergen opp bachelor ingeniørstudie i Undervannsteknologi – drift og vedlikehold på heltid i Kristiansund.

I 2015 startet Høgskolen i Molde opp deltidsstudium i behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor (15 studiepoeng). Det ble også startet opp masterstudium i logistikk i samarbeid med et russisk universitet.

Utfordringer og planer

Kristiansundsskolen viser til bedre resultater over tid både på læringsmiljø og læringsutbytte. Det er imidlertid en del ulikheter mellom skolene, og en utfordring er å få en jevnere kvalitet. Vi ser også tendenser til at elevene faller tilbake i mellomtrinnet. Det vises til Årsrapporten 2014 og Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 for en bredere analyse av nøkkeltall.

Mye av utviklingsarbeidet knyttet til språk, «Vurdering for læring» og «Ungdomstrinn i Utvikling» foregår i nettverk. På denne måten legger vi til rette for å lære av hverandres praksis for en felles utvikling av skolen.

I samarbeid med Nettverk Nordmøre deltar vi i lederopplæring i regi av Imtec. Denne har til hensikt å styrke lederkapasiteten ved skolene og i barnehagene. Ledelse har stor betydning for utvikling i skole og barnehage. Kommunalsjef har årlige utviklingssamtaler på enhetene der læringsmiljø og læringsutbytte er i fokus.

Tall fra Møre og Romsdal fylkeskommunen for avgangskull fra 2009 viser at elever fra Kristiansund har stort frafall fra videregående skole. Dette er en utfordring som kommunen sammen med fylkeskommunen må ta tak i.

Voksenopplæringen har behov for et styringsdokument for sin virksomhet etter samme mal som barnehagene og skolene. Styringsdokumentet «Storspor» er påbegynt. Det gjenstår en del arbeid før denne er ferdig utviklet og klar for politisk behandling.

Et godt grunnskoleløp avhenger av at vi har godt kvalifiserte medarbeidere i både barnehagene og i skolen. Det har vært utfordrende å få tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere til pedagogstillinger de senere årene. Kvalifikasjonskravene til lærerne økes, og vi har derfor prioritert å sende mange lærere på etter- og videreutdanning. I skoleåret 2015/2016 er 18 lærere under videreutdanning. Vi prioriterer også å gi lederne muligheter til videreutdanning, både i barnehagene og i skolene.

Vi ser effektiviseringsgevinster i skolestruktur og reduksjon i antall skoler. Dette vil bli utredet i 2016 og sak om ny skolestruktur fremmet.

Klikk utenfor for å lukke