Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Fellestjenester pleie og omsorg

Vi har i løpet av 2015 innfridd målet om 4 ukers saksbehandlingstid til tross for at antall vedtak økte. Felleskjøkkenet utvidet sitt ansvarsområdet ved å være bidragsyter, og faglig ansvarlig for rådhuskantinen «KantinaMi». Folkehelseprofilen er tilnærmet uforandret fra 2014 til 2015.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • tildeling og koordinering av vedtaksbaserte tjenester innenfor pleie og omsorg
 • sekretariat for kommunens tverrfaglige koordineringsutvalg
 • støttetjenester innenfor
  • kjøkken
  • vaskeri
  • vaktmester
  • transport
  • hjelpemiddelformidling

Tjenesten skal sikre at kommunens innbyggere får nødvendig hjelp når det trengs og med en kvalitet som er innenfor rammen av gjeldene bestemmelser.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde fellestjenester pleie og omsorg – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor
(delmål)
Måleindikator Resultat­krav Resultat
2013
Resultat
2014
Resultat
2015
Forbedre folkehelsen for områdene helse og sykdom, levevaner og levekår Antall legevakt­/fastlege-besøk Reduksjon

 

25 103 24 175
Indikatorer i folkehelse­profilen Forverring på ≥ 1 0 0
Tilby innbyggerne riktige tjenester på rett sted til rett tid Saks­behandlings­tid/ventetid 4 uker 5 uker ≤ 4 uker 4 uker

 

Utfordringer og planer

Rådmannen vil vektlegge målrettet og tverrfaglig arbeid for å redusere behovet for langvarig og omfattende tjenester. Det skal utvikles teknologiske løsninger innenfor en forsvarlig organisatorisk, kompetansemessig og økonomisk ramme.

Det skal

 • etableres ressursenheter med ressurskoordinatorer som har ansvar for at riktig bemanning med riktig kompetanse er tilgjengelig til riktig tid i pleie- og omsorgstjenestene
 • etableres midlertidig botilbud for personer som av ulike årsaker står uten bolig
 • etableres boliger med tjenester for særlig vanskeligstilte

Vedtak

Vedtak

Økningen i antall vedtak fra 2012 til 2013 skyldes i hovedsak at tildeling av kommunale boliger ble flyttet fra Eiendomsdrift og inngår som vedtak for resten av perioden. Økningen i perioden 2011-2015 skyldes en generell økning i søknader på kommunale pleie- og omsorgstjenester.

Klikk utenfor for å lukke