Hopp til innhold

Kristiansund kommune

By- og arealutvikling

Kommunens areal- og utbyggingspolitikk skal være bærekraftig. Arbeidet med ny kommunedelplan for sentrum har pågått i hele 2015. Havnesamarbeidet gjennom Kristiansund og Nordmøre Havn IKS ble utvidet gjennom vedtak om ny utbygging på Hitra, Smøla og i Surnadal.

Mål

Kristiansund kommunes areal- og utbyggingspolitikk skal være bærekraftig med sikte på langsiktig verdiskaping.

Vi skal

  1. Utvikle vår arealbruk i dialog med nabokommuner og slik utvikle felles interesser.
  2. Skal tilrettelegge nye attraktive bolig- og næringsarealer i tilstrekkelig omfang, samtidig som eksisterende bebyggelse omformes etter nye behov.
  3. Ta klimahensyn i vår arealplanlegging.
  4. Sikre framkommeligheten i kommunen gjennom helhetlig transportplanlegging og utvikle bysentrum til en regionalt attraktiv, tett og urban bolig-, handels- og kulturby med gode bymessige kvaliteter.
  5. Ha god og varig kvalitet på offentlige bygg og anlegg.

Resultater

Utvikle vår arealbruk i dialog med nabokommuner

Arbeidet med felles kommunedelplan for sjøområdene for hele Nordmøre hadde god framdrift, og ventes framlagt til politisk behandling i 2016. Arbeidet skjer i regi av regionrådet ORKidé, og med Tingvoll som vertskommune.

Havnesamarbeidet gjennom Kristiansund og Nordmøre Havn IKS ble utvidet gjennom vedtak om ny utbygging på Hitra.

Tilrettelegge nye attraktive bolig- og næringsarealer

Arbeidet med ny kommunedelplan for sentrum kom et godt stykke videre gjennom framleggingen av en omfattende analyse og mulighetsstudie, samt forslag til formingsveileder. Det ble meldt oppstart av planlegging for Devoldholmen-området med sikte på å legge til rette for en større utbygging når fylkeskommunen skal legge om til gateterminal for kollektivtrafikken. Bypakkearbeidet stoppet opp i påvente av statlig medfinansiering.

Sikre framkommeligheten i kommunen og utvikle bysentrum

Kristiansund kommune er, sammen med Molde og Ålesund kommuner med i fylkeskommunens satsing på by og byutviklingsprosjekt «Byen som regional motor». Deltakelse gir kompetanseutveksling og bidrar til finansiering av utviklingsprosjekter i sentrum.

God og varig kvalitet på offentlige bygg og anlegg

Byggingen av nytt avløpsrenseanlegg for store deler av kommunen på Hagelin kom i gang. Anlegget skal stå ferdig i april 2016.

Utfordringer og planer

Byutviklingen skjer på mange måter på ulike arenaer, og involverer politikere, næringslivsfolk, kulturlivet, barn- og unge og mange andre. Gjennom byregionprogrammet og kommunereformen vil vi styrke Kristiansunds rolle som et naturlig og attraktivt regionsenter på og for Nordmøre. I dette inngår samarbeid om næringsarealer, havne- og samferdselssaker og deling av kompetanse mellom Nordmørskommunene.

God framkommelighet til byen og næringsarealer er viktig i regionbyggingen. Bypakken er et samarbeid mellom Statens vegvesen, fylkeskommunen og Kristiansund kommune om å planlegge, finansiere og bygge ut framtids-rettede og mer miljøriktige samferdselsløsninger.

Løkkemyra er regionalt det viktigste handelsområdet, til glede for mange, men også til sorg for de som ønsker mer handel og liv i sentrum. Kommende år skal en ny kommunedelplan for sentrum behandles. Her får kommunen mulighet til å drøfte sentrumsutviklingen, hva som er ønskelig og politisk og økonomisk mulig å få til, og hvordan det kan gjøres. Spennvidden i problemstillinger er store, fra nytt opera- og kulturhus til vedlikehold av gatene i sentrum.

Klikk utenfor for å lukke