Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Sentraladministrasjon

I september mottok vi for andre år på rad sølv i konkurransen om beste offentlige årsrapport for kommuner og fylkeskommuner. Vi har etablert enheten Samfunnsutvikling, som skal koordinere all overordnet planlegging og planstrategier for kommunen. Innkjøpsfunksjonen er sentralisert og styrket for å hente ut større effekter øke avtalelojaliteten i kommunen. Arbeidsgiverkontrollen er utvidet til også å selge tjenester til Nesset og Rauma kommuner.

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • kommunens administrative ledelse med tilhørende stabsfunksjoner innenfor
  • samfunnsutvikling
  • virksomhetsstyring
  • oppvekst
  • helse, omsorg og sosial
  • samfunnssikkerhet og beredskap
  • informasjon, IKT og arkiv
  • innkjøp, økonomi, lønn og personal
 • kommuneadvokat
 • servicekontor
 • kemnerkontor med skatteoppkreverfunksjon og arbeidsgiverkontroll

Området har et gjennomgående fagansvar for hele organisasjonen, til forskjell fra de øvrige rammeområdene som har et linjeansvar for sine respektive enheter.

Tjenesten skal tilrettelegge for politiske og administrative beslutningsprosesser, samfunnsutvikling, virksomhetsstyring, analyse og utredningsarbeid, driftsstøtte til enhetene og kommunikasjonstjenester.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde sentraladministrasjon – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor
(delmål)
Måleindikator Resultat­krav Resultat
2013
Resultat
2014
Resultat
2015
God kvalitet Bruker­tilfredshet internt i organisasjonen 6,0 – 4,6
God service Bruker­tilfredshet internt i organisasjonen 6,0 – 4,6

Det er utviklet et nytt målekort for rammeområdet Sentraladministrasjon. Området er en støttefunksjon for hele organisasjonen og måles på intern tilfredshet i forhold til service og kvalitet på interne tjenester. Opprinnelige måleindikatorer er flyttet til andre fokusområder, hvor målene naturlig hører hjemme.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil foreta en gjennomgang av lokale særavtaler og andre lokalt fastsatte ordninger, med formål om tilpasning til sentralt lov- og avtaleverk. Bruken av nye fagsystemer skal optimaliseres og det skal etableres et system som sikrer at ledelsen til enhver tid har oversikt over tverrsektorielle prosesser og prosjekter.

Stabs- og støttefunksjonene skal bidra til saksbehandling og oppfølging av alle enheter, med utgangspunkt i avklarte ansvars- og myndighetsforhold. Kommunens forvaltningskultur skal forbedres blant annet gjennom bedre kommunikasjon med brukerne.

Det skal

 • gjennomføres bruker-, medarbeider- og innbyggerundersøkelser
 • tilrettelegges for innovasjon, entreprenørskap og gründerskap

Klikk utenfor for å lukke