Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Foto: Petter Ingeberg

Dette er Kristiansund

Kristiansund er – og skal fortsatt være - en god kommune å leve, jobbe og drive næringsliv i. Undersøkelser viser at våre innbyggere stort sett er godt fornøyde med tjenestetilbudet. Samtidig er økonomien presset. Vi har flere utfordringene vi må løse i årene som kommer. Kommuneplanen våre politikere har vedtatt viser hvor vi skal være i 2020 – og hvordan vi skal komme dit.

Slik står det til i kommunen

Stor optimisme har preget byens næringsliv en stund og det er svært god aktivitet i mange næringsbransjer i Kristiansund. Det er god skatteinngang og positiv folketallsutvikling. Kristiansund kommune leverer gode velferdstjenester, og det utvikles stadig nye tilbud til kommunens innbyggere. Kulturlivet blomstrer, folk investerer i nye boliger og handelsnæringa presenterer stadig nye tilbud. Dette i kontrast til situasjonen ellers i Europa, og i noen andre deler av landet som har et mer europafølsomt næringsliv.

En viktig årsak til regionens og fylkets positive situasjon er den store petroleumsbaserte aktiviteten i næringslivet sammen med annen marin og maritim industrivirksomhet. Vi har mangel på kvalifisert arbeidskraft til flere bransjer og det meldes om fortsatt potensial for videre vekst og utvikling, selv om det akkurat nå er en korreksjon i oljenæringen. Det er utfordringer knyttet til det som skjer innenfor oljeindustrien, med usikkerhet, økende ledighet og utsettelse av planlagte prosjekter. Samtidig ser vi at tidligere oljeansatte tar med seg sin kompetanse og profesjonalitet over i andre bransjer. Dette er positivt og bidrar til nye impulser.

Bak det positive førsteinntrykket ser vi at vi har utfordringer i årene som kommer. Selv om vi har hatt kraftig økning i folketallsveksten i Kristiansund og resten av fylket de siste årene, vokser resten av landet enda raskere. Det betyr at fylkets andel av innbyggere går ned, og dermed andelen av den samlede ”samfunnskaka” som fordeles etter folketall. Kommunen har en klar plan for å sikre økonomien gjennom strenge, men riktige prioriteringer i årene som kommer.

I 2020 skal Kristiansund ha

  • et godt utbygd privat og offentlig servicetilbud med gode helse- og sykehustjenester
  • et godt oppvekstmiljø som gir trygghet, omsorg og utvikling for barn og unge
  • et attraktivt høyskoletilbud og studiemiljø som tiltrekker seg unge fra fjern og nær
  • et bedre samferdselstilbud gjennom ferjefri E39, videreutviklet havneby og stamnetthavn, moderne lufthavn med gode flytilbud og oppgradert helikopterbase
  • et bedre kollektivtilbud i byen og mellom Kristiansund og omliggende kommunesenter
  • et universelt utformet bysentrum med gode bymessige kvaliteter
  • et spennende handelstilbud og et mangfoldig idretts- og kulturtilbud
  • en opera som har befestet sin rolle som den ledende distriktsoperaen i Norge
  • attraktive betingelser og løsninger som fremmer eksisterende næringsliv, nyetableringer, gründere og innovasjon

Nøkkeltall

2011 2012 2013 2014 2015
Innbyggertall 23 813 24 131 24 395 24 507 24 526
Drifts­inntekter 1 523 234 1 609 872 1 717 786 1 785 140 1 837 404
Driftsutgifter 1 472 921 1 616 663 1 704 127 1 802 216 1 816 072

Hva brukes skattepengene våre til?

Per hundre kroner

21,10

Grunnskole

21,10

Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

14,60

Barnehage

11,30

Sykehjemsplasser

7,50

Sentraladministrasjon og politisk styring

5,40

Forebygging barn og unge

Øvrige områder

kroner
Grunnskole 21,10
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 21,10
Barnehage 14,60
Sykehjemsplasser 11,30
Sentraladministrasjon og politisk styring 7,50
Forebygging barn og unge 5,40
Sosialtjenester 4,40
Kultur og idrett 3,40
Rehabilitering og legetjenester 2,60
Kommunaltekniske tjenester 2,00
Dag- og aktiviseringstilbud 1,90
Tilskudd til eksterne enheter 1,90
Brann – forebygging og beredskap 1,70
Plan- og byggesaksbehandling 0,70
Voksenopplæring 0,40

 

Klikk utenfor for å lukke