Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Barnehager

Vi har utarbeidet felles plan for språkarbeid i Kristiansundsbarnehagen og Kristiansundsskolen, «Språkspor». Innenfor denne er det også laget en ny overgangsplan. Klynger av samarbeidende barnehager og skoler etablert for å sikre overgang mellom barnehage og skole i tråd med overgangsplanen. Vi har sertifisert flere veiledere innen foreldreveiledningsprogrammet ICDP.

Fakta

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter

  • drift av 10 kommunale barnehager
  • tilskudd til 12 private barnehager

Tjenestens skal gi et pedagogisk tilbud for barn under opplæringspliktig alder og legge til rette for at barn med spesielle behov får et tilfredsstillende utbytte av barnehageoppholdet. Som barnehagemyndighet er kommunen er ansvarlig for godkjenning av barnehager, gi veiledning til og føre tilsyn med barnehagene, samordne opptak samt sikre barns lovfestede rett til barnehageplass etter barnehage-loven. Kommunen har også ansvar for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde barnehager – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor
(delmål)
Måleindikator Resultat­krav Resultat
2013
Resultat
2014
Resultat
2015
Rettighetene til barnehage­plass skal være innfridd etter gjeldende lov. Kapasiteten skal sikre en tilfreds­stillende behovs­dekning. Andelen barn mellom 1-5 år som går i barnehage ≥ 92 % 90,7 % 93,6 % Tallen for 2015 er ikke klare
Optimal struktur som utnytter økonomiske og personell­messige ressurser Antall nybygde kommunale barnehager 2 0 Ervervet tomt For­prosjekt
Innføre felles bruker­undersøkelse for kommunale og tilby ikke-kommunale Tilfredshet ≥ 5,1 4,9

Utfordringer og planer

Rådmannen vil utvikle og innføre en ny barnehagemodell hvor tjenestetilbud, tjenestekvalitet og effektiv ressursbruk vektlegges. I dette inngår å gjennomføre planlagt barnehageutbygging, sikre tilfredsstillende behovsdekning etter gjeldende lov og redusere behovet for spesialpedagogisk hjelp gjennom forebygging i ordinært tilbud.

Det skal bygges 2 nye kommunale barnehager i 2016.

Klikk utenfor for å lukke