Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Politisk styring

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 ble trygt ført i havn, og for første gang gjennomført med fullelektronisk telling. Ny og mer komprimert politisk organisering ble vedtatt og gjennomført høsten 2015. Vi har arrangert folkevalgtopplæring og utarbeid nytt politisk møtereglement i samarbeid med det nye bystyret. Vi har hatt gjennomgående fokus på effektivisering av rutiner knytt til møtebehandling og service til folkevalgte. Etablert ny teknisk løsning for det politiske godtgjøringssystemet.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • politisk sekretariat
  • kontrollutvalgssekretariat

Tjenesten skal tilrettelegge for politiske styringsprosesser og sikre at de folkevalgte har gode arbeidsvilkår og gode beslutningsgrunnlag.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde politisk styring – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor
(delmål)
Måleindikator Resultat­krav Resultat
2013
Resultat
2014
Resultat
2015
Godt tilrettelagte arbeids­forhold og god service for folkevalgte Møte­innkallinger er folkevalgte i hende 7 dager før møtedato ≥ 7 dager 6,2 dager 6,6 dager
Avvikle stortingsvalg, kommune­styre- og fylkestings­valg på en sikker og effektiv måte Offentlig­gjøring av foreløpig valgresultat < kl. 2300 kl. 0200
Antall uønskede hendelser i valglokalene, som behandles av valgstyret 0 0

Utfordringer og planer

Rådmannen vil opptre med respekt og rettferdighet i administrasjonens møte med politisk ledelse i bystyret og i andre råd og utvalg. Det skal gjennomføres politiske vurderinger i alle prinsipielle saker.

Det skal

  • gjennomføres dialogseminar mellom politikere, enhetsledere og tillitsvalgte
  • gjennomføres folkevalgtundersøkelser
  • være overføring av politiske møter i elektroniske kanaler

Politiske møter og saker

2011 2012 2013 2014 2015
Møter Saker Møter Saker Møter Saker Møter Saker Møter Saker
Bystyret 10 71 10 94 10 71 10 94 11 86
Formann­skapet 16 149 22 168 16 149 22 168 16 97
Hoved­utvalg 36 115 36 141 36 115 36 141 29 77
Øvrige utvalg 57 210 63 242 57 210 63 242 45 140
SUM 119 545 131 645 119 545 131 645 101 400

Den politiske aktiviteten er fortsatt gjennomgående høy, selv om tiltak for rammeområdet i budsjett 2015 om å ta ned møteaktivitet, er innfridd. Ny politisk organisering etter kommunestyrevalget ble vedtatt 1.9.2015 og tred i kraft 13.10.2015 der kommunens viltnemd, samferdselsutvalg og næringsutvalg ble nedlagt og utvalgenes ansvarsområder underlagt formannskapet. Den nye organiseringen vil trolig bidra til lavere politisk møtehyppighet også resten av perioden (-2019). Samtlige utvalg har hatt introduksjons – og opplæringsmøter i tillegg til ordinær saksbehandling.

Klikk utenfor for å lukke