Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Næringsutvikling

Kristiansundsområdet skal være et allsidig og attraktivt arbeidsmarked. I 2015 bidro vi til etablering av Kristiansund og Nordmøre næringsforum, dannet gjennom sammenslåing av Tingvoll næringsforening, Averøy næringsforening, KOM Vekst AS og Nordmøre Næringsråd.

Mål

Kristiansundsområdet skal være et allsidig og attraktivt arbeidsmarked.

Vi skal

 1. Styrke de sentrale næringsklyngene petroleum og energi, marin og maritim sektor, kultur og reiseliv samt handel og service.
 2. Tiltrekke oss arbeidsplasser innen statlig og regional offentlig forvaltning.
 3. Opprettholde og videreutvikle arbeidsplasser innen landbruk.

Resultater

Styrke sentrale næringsklynger

Fallet i oljeprisene rammet også Kristiansundsregionen, med nedbemanninger og økende arbeidsledighet som resultat. Både for å dempe kortsiktige negative effekter, og for å bygge grunnlaget for framtidig positiv næringsutvikling, arrangerte og deltok kommunen i ulike næringsarrangementer som Petropolen, Oljens dag, Desemberkonferansen, og andre olje- og fiskerimesser. Marin og maritim bransje har i 2015 sett på havrommet som helhet og mulighetene som ligger i petroklyngens kompetanse som igjen kan knyttes opp mot havrommets utfordringer. Næringsforeningen har her vært pådriver.

Kommunen er medlem i den nye Kristiansund og Nordmøre næringsforening, som ble dannet gjennom sammenslåingen av Tingvoll næringsforening, Averøy næringsforening, KOM Vekst AS og Nordmøre næringsråd. Kommunen bistår også næringslivet gjennom ulike tilskudd og ved å tildele midler gjennom det kommunale næringsfondet. Kristiansund kommune har eierandeler i næringsforening/næringshage og industriinkubator samt destinasjons­selskapet og har i året som er gått hatt felles arrangementer og deltatt i strategiprosesser. Disse aktørene har vært viktige verktøy for å sikre næringsutvikling i de respektive klyngene. Kristiansund kommune gikk inn med midler til Nordic Light for å styrke festivalen.

Kommunens deltagelse i Byregionprogrammet og i Fylkeskommunens «Byen som regional motor», har satt regionalt utviklingsarbeid på kartet. Kristiansund har vært pådriver i arbeidet med å få kartlagt mulighetsrommet innen areal /næring, tjenesteutvikling og Kristiansund sin rolle som regionsenter. Begge prosjektene videreføres i 2016 og vil være sentral i å styrke næringsklyngene.

Det ble konstituert nytt bystyre i oktober 2015. I den nye organiseringen av det politiske arbeidet er næringsutvalget lagt ned og formannskapet håndterer nå næringssakene. Olje – og energiutvalget ivaretar som tidligere olje og energi-sakene innen næringsutvikling.

Tiltrekke oss arbeidsplasser innen offentlig forvaltning

Kristiansund kommune har en arbeidsplassdekning på akkurat 100 % (balanse mellom antallet arbeidsplasser og arbeidstakere), noe som er vesentlig lavere enn Ålesund (114 %) og Molde (127 %) som har stor netto arbeidsinnpendling. Det betyr at nabobyene våre er viktigere som regionsenter i sine omland enn det Kristiansund er. Vedtaket om å etablere det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Opdøl, samt flyttingen av politimesteren til Ålesund, vil begge tappe Kristiansund for offentlige arbeidsplasser.


Fordeling av arbeidsplasser

Fordeling av arbeidsplasser

Antall arbeidsplasser i Kristiansund har økt med om lag 6 % år fra 2010 til 2014 og utgjorde over 12 000 ved utgangen av 2014. Fordelingen mellom privat og offentlig sektor har vært konstant i perioden både i Kristiansund, Molde og på landsbasis. I Kristiansund utgjør arbeidsplasser i privat sektor en vesentlig høyere andel enn tilfellet er for Molde, mens det er motsatt for statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser.

Opprettholde og videreutvikle arbeidsplasser innen landbruk

Gjemnes utfører fortsatt landbruksfaglige tjenester for Kristiansund kommune, og bidrar med rådgivning og forvaltning av ulike tilskuddsordninger for landbruket.

Utfordringer og planer

Havbruksnæringen er inne i en periode med gode priser og høy inntjening. Utfordringen er forverret fiskehelse.

Bransjeforeningen Norsk olje og gass (NOG) forventer betydelig lavere investeringer i norsk petroleumsnæring frem til 2017, men så skal det snu. I 2018 øker investeringene kraftig igjen, ikke minst i vårt havområde. Anslaget på investeringer på sokkelen i 2015 er på 185 mrd. kroner – det tredje høyeste noen sinne. Prognoser fra NOG sier at investeringene vil nå bunnen i 2017 med 130 mrd. kroner. Kristiansund kommune bør få utarbeidet en analyse med status for den petroleumsbaserte næringen og de regionale konsekvenser av et lavere aktivitetsnivå i petroleumsklyngen. Her må vi få undersøkt mulige tiltak som kan dempe negative effekter for samfunnet, samt presentere ulike rednings- og utviklingspakker som mer forskning og innovasjon, nye kontraktstrategier og en ny-orientering for bedrifter. Kommunen har tidligere medvirket til tre ringvirkningsanalyser. Nå er det tid for en ny.

Olje- og energiutvalget har startet arbeidet med et mobiliseringsprosjekt for å komme opp av bølgedalen. Dette skjer i tett dialog med næringslivet. Satsingen inn mot oljemessen (ONS) i Stavanger 2016 får et spisset budskap om Kristiansunds rolle i Midt-Norge.

Vi står foran viktige avgjørelser i Norskehavet:

 • Utbygging av oljefeltet Maria (Wintershall).
 • Konseptvalg for funnene Pil & Bue og områdeløsning Haltenterrassen.
 • Ombygging og utvikling av Njord Future.
 • Skaffe gassressurser til Polarled, som Zidane 1-2 (Dea), PUD neste år.
 • Hente opp restverdier i modne felt, flere tie-in og OL kompresjon.

Planer og prosjekter på land:

 • Fremme planer for å utvikle nye næringsarealer.
 • Subseamiljøet bygges videre ved å sikre utdanningstilbud på høyskolesenteret.
 • Kristiansund som regionsenter fremmer innovasjonskraft ved å prosjektere et innovasjonshus.

Næringsutvikling vil inngå som et gjennomgående fokus i det kommunale planverket.

Kommunen har over tid kommet dårlig ut i fordelingen av statlige arbeidsplasser. Dette, i tillegg til at sterke sentraliseringskrefter ønsker å forsyne seg av funksjoner og kompetanse bygd opp gjennom mange år, gir oss store utfordringer i årene som kommer. Kristiansund har ikke hatt overskudd til å stå i motkonjunktur eller sette dagsorden for kommende sentraliseringsprosesser. Dette vil tillegges betydelig vekt framover og det antas å avstedkomme betydelig politisk og administrativ innsats. Regjeringens vedtatte mål er å styrke vekstkraft i alle regioner, i følge lokaliseringsforskriften fra 2014. Kristiansund kan rettmessig kreve flere statlige arbeidsplasser på grunn av skjevfordelingen sammenlignet med andre bykommuner.

 

 

Klikk utenfor for å lukke