Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Helhetlig system

Plan- og styringssystemet i kommunen omfatter en rekke plan- og styringsprosesser som fremgår av figuren under. Gjennom god ledelse og gode plan- og styringsprosesser skal kommunen ivareta rollen som tjeneste-yter, samfunnsutvikler og demokratisk arena.

PUFF – Forbedringssirkel

PUFF - forbedringssirkel

Kommunen arbeider etter elementene i forbedringssirkelen. Gjennom plan- og styringsprosessene planlegges og utføres aktiviteter som skal sikre kvalitet i tjenestene og forvaltningen. Resultatene fra aktivitetene følges opp i henhold til de mål og krav som er satt, og benyttes til å iverksette tiltak for kontinuerlig å forbedre tjenestene og forvaltningen. Alle plan- og styringsprosesser skal gjennomføres med bakgrunn i kommunens verdigrunnlag, og verdiene skal være retningsgivende for den enkeltes adferd.

Plansystem

Plansystemet består av kommunens overordnede og politisk vedtatte planverk som skal sikre gjennomføring av politiske mål og prioriteringer.

Styringssystem

Styringssystemet (virksomhetsstyringen) er rådmannens verktøy for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak, mål og prioriteringer.

Ledelse

Elementene i PUFF-sirkelen ligger til grunn for all ledelsesmessig aktivitet knyttet til kommunens plan- og styringssystemer. Gode plan- og styringsprosesser forutsetter et lederskap som gir retning, utnytter handlingsrommet og er resultatorientert. Samtidig skal lederne legge til rette for en arbeidskultur som fremmer læring og forbedring i hele organisasjonen. Forslag til innovative løsninger vil følges opp på høyeste beslutningsnivå.

Lederavtaler inngås årlig. I avtalene konkretiserer rådmannens krav til resultater og utvikling for den enkelte leder. I løpet av året gjennomføres det dialog om status og evaluering av resultatoppnåelse i en‑til‑en møter. I tillegg utøver rådmann styringsdialog gjennom fellesmøter.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil videreutvikle grunntanken om at godt partssamarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse skal bidra til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommune til beste for innbyggerne og våre ansatte.

Rådmannen er opptatt av å legge til rette for at ledere kan bruke mindre tid til administrasjon og mer tid til tjenesteutvikling og ledelse. Økt fokus på digitalisering, samhandling og samordning skal bidra til dette.

Rådmannen vil arbeidet videre med å utvikle og profesjonalisere kommunens fire ulike styringsmodeller. I alle våre styringsformer skal kommunen oppfattes som en profesjonell part og agere deretter.

Klikk utenfor for å lukke