Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Sykehjem

Vi har samlet alle sykehjemmene til én enhet, og startet arbeidet med å differensiere/spesialisere sykehjemstilbudet. Storhaugen helsehus ble ferdigstilt og overtatt av kommunen på slutten av året. Vi har redusert antall sykehjemsplasser i forbindelse med renovering av Rokilde sykehjem. Frivillighetskonseptet «Trivselsvenn i sykehjem» er utviklet og implementert ved alle sykehjem. Vi har utarbeidet og gjennomført opplæring av hjemmetrenere i hjemmetjenesten og deltatt i modellutvikling av Frisklivs- og mestringstjenesten.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • 4 sykehjem
  • utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal
  • helsehus med spesialiserte korttids- og behandlingsplasser
  • opptreningssenter med habilitering/rehabilitering, ergoterapi/fysioterapi, dagtilbud, miljøarbeidertjeneste, eldresenter og frisklivssentral
  • interne tjenester til andre enheter innenfor helse og omsorg og direkte til publikum

Tjenesten skal gi et variert pleie- og omsorgstilbud av høy kvalitet innenfor rammen av gjeldende lovverk, tilpasset den enkelte pasients sykdom og livssituasjon, med fokus på livskvalitet, aktivitet, trivsel, respekt og medbestemmelse.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde sykehjem – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor
(delmål)
Måleindikator Resultat­krav Resultat
2013
Resultat
2014
Resultat
2015
Optimal utnyttelse av institusjons­plassene Beleggs­prosent 100 % 101,25 % 100 %
Gjennom­snittlig liggetid, korttid 4 uker 27,7 dg 23,5
Gjennom­snittlig liggetid, langtid 3 år 447,1 dg 491,5
Antall liggedøgn inter­kommunal ø‑hjelp 4,5-5,5 døgn 4,8 5,6 5,5
Høy faglig kvalitet på alle sykehjems­tjenester Antall enerom 148 184 184 148
Antall screening, ernæring 100 % 53,0 % 94 %
Antall legemiddel­gjennom­ganger 100 % 53,0 % 88 %
Antall avvik i % registrert i forhold til ernærings­screening og legemiddel­gjennom­ganger 100 % 1,3 %
Redusere ventetiden for ergoterapi- og fysioterapi­tjenester Ventetid for behandling Ihht forskrift 5,8 mnd uten akutt behov 5,8 mnd uten akutt behov

Utfordringer og planer

Rådmannen vil i samsvar med bystyrets vedtatte plan for fremtidig bruk av kommunens sykehjem – og heldøgnsplasser for pleie- og omsorg, totalrenovere Rokilde til boliger med differensiert bemanning.

Det skal foretas idriftsetting av Storhaugen helsehus i 2016. Hoved fokus skal være på rehabilitering og motivasjon slik at den enkelte skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Bergan sykehjem videreutvikles som kompetansesenter for demens.

 


Sykehjemsplasser

Sykehjemsplasser

Antall demensplasser er uforandret i perioden. Antall korttidsplasser og langtidsplasser er redusert med henholdsvis 15 og 30. Reduksjonen skydles avvikling av midlertidige dobbeltrom. Dobbeltrommene ble i sin tid opprettet for å imøtekomme behovet for korttidsplasser som følge av innføringen av samhandlingsreformen. I tillegg er to avdelinger ved Rokilde sykehjem avviklet i løpet av 2015 som følge av planlagt renovering av bygget.

Klikk utenfor for å lukke