Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Årsregnskapet

Kristiansund kommunes regnskap for 2015 viser balanse, etter at 0,7 mill. kroner av regnskapsmessig merforbruk fra 2013 er dekket inn. De kommunale tjenesteområdene har samlet et forbruk utover budsjett, som i hovedsak reflekteres i økt tjenestetilbud til kommunens innbyggere og øvrige brukere. Vi har en presset økonomisk situasjon, og det er besluttet iverksatt betydelige grep for å gjenvinne økonomisk handlefrihet i økonomiplan 2016-2019.

Akkumulert regnskapsmessig merforbruk ved utgangen av 2015 utgjør 32,7 mill. kroner, tilsvarende om lag 2 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat utgjør 0,6 % av driftsinntektene i 2015. Etter en negativ utvikling de tre siste årene, viser netto driftsresultat i 2015 en bedring. Men vi har fortsatt betydelige utfordringer knyttet til den kommunale tjenesteproduksjonen.

Kommunal drift

Vi ønsker å gi et best mulig tjenestetilbud til innbyggerne innenfor relativt stramme økonomiske rammer. Innbyggerne har høye forventinger til de kommunale tjenestene, både når det gjelder kvalitet og omfang. I tillegg kommer det nye krav og forventninger fra sentrale myndigheter om en videre utbygging av tilbud innenfor de ulike tjenesteområdene. Dette har vist seg utfordrende å håndtere, men merforbruket som har oppstått, reflekteres hovedsakelig i økt tjenestetilbud til kommunens innbyggere og øvrige brukere.

Det er i 2015 et merforbruk i kommunens interne drift på 41,6 mill. kroner. Tilsvarende tall for 2014 var 37,2 mill. kroner. De største utfordringene er knyttet til turnusbaserte tjenester innen helse- og omsorg, hvor sykehjem, hjemmetjenester og tiltak for funksjonshemmede representerer 43,3 mill. kroner.

Sentrale forklaringsfaktorer er;

  • Høyt sykefravær, med påfølgende behov for innleie av vikarer og bruk av vikarbyrå.
  • Økende innslag av ressurskrevende brukere med behov for ekstra oppfølging ut over vanlig bemanning. I særlig grad gjelder dette personer med demens, kroniske lidelser og utviklingshemming som har behov for individuell heldøgns oppfølging.
  • Generelle rekrutteringsutfordringer med bruk av vikarer og overtid, forskyvning av vakter med mere.
    I turnus er det vanskelig å holde vaktene ledige, samtidig som en skal opprettholde en forsvarlig drift.

5 av kommunens rammeområder har mindreforbruk eller balanse i forhold til budsjett.

Budsjettkorrigeringer i løpet av året

Det er gjort flere korrigeringer av kommunens årsbudsjett gjennom året i forbindelse med behandling av økonomirapportene og andre større saker. På bakgrunn av regnskapsresultatet for 2014, ble det iverksatt en større gjennomgang av budsjettet for 2015. Bystyret vedtok i april 2015 å redusere de økonomiske rammer for virksomheten med 75,2 mill. kroner, og en omfattende tiltakspakke ble iverksatt. Det er også korrigert for endringer i samlede pensjonskostnader og lønnsoppgjøret for 2015. I 3. kvartal ble det rapportert et merforbruk på 2,1 mill. kroner knyttet til samlet merforbruk for kommunen. Det endelige resultat ble balanse, etter at 0,7 mill. kroner av merforbruk fra 2013 er dekket inn.

Investering

Kommunen har hatt et relativt ekspansivt investeringsprogram de siste årene. Det er nødvendig å videreutvikle og bygge opp den kommunale infrastrukturen, slik at vi kan levere effektive og kvalitativt gode tjenester til innbyggerne.

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Investeringsregnskapet har en samlet finansiering, noe som medfører at med ubrukte lånemidler per årsslutt, vil finansiering være lik finansieringsbehov.

Det er i løpet av året investert for 372,3 mill. kroner i anleggsmidler, av dette er 320,8 mill. kroner finansiert ved bruk av lånemidler. De største enkeltprosjektene har vært oppgradering av Nordlandet ungdomsskole med 112,8 mill. kroner, Storhaugen helsehus med 78,3 mill. kroner og Hagelin avløpsrenseanlegg med 50,1 mill. kroner.

Vurdering

Regnskapet viser at kommunen fortsatt har økonomiske utfordringer knyttet til den kommunale tjenesteproduksjonen. Lånegjelden er økende og kommunen har ikke udisponerte midler på disposisjonsfond. For å unngå redusert handlefrihet til å opprettholde dagens tjenestetilbud, finansiere nye driftstiltak og egenfinansiere investeringer, er det vedtatt betydelige tilpasninger gjennomført i økonomiplan 2016-2019. Allerede i 2015 ble det vedtatt og gjennomført betydelige tiltak, som bidro positivt til driftsresultatet.

Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsforskriftens § 10 den 11. april 2016, og gir et dekkende bilde av Kristiansund kommunes økonomiske situasjon og resultater av virksomheten i 2015. Kristiansund kommune revideres av Distriktsrevisjon Nordmøre IKS.

 

signatur Arne Ingebrigtsen Rådmann

Klikk utenfor for å lukke