Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Plansystemet

Kommunens oppgaver følger av kommuneloven, plan- og bygningsloven, øvrige lover og forskrifter, nasjonale føringer og politiske vedtak. Mange av oppgavene blir operasjonalisert og implementert gjennom planer som inngår i kommunens plansystem. Alle kommunens overordnede planer vedtas av bystyret. Det skal være konsistens i kommunens styringsdokumenter ved at styringsdokument på et lavere nivå skal være en operasjonalisering av dokumenter på et høyere nivå.

Kommunens plansystem

Kommunes plansystem

Det er etablert en enhet for samfunnsutvikling som skal koordinere og fasilitere kommunens planarbeid. Enheten ledes av byplanlegger.

Planstrategi

Bystyret skal minst én gang i hver valgperiode (fireårsperioden), og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien er første ledd i kommunens plansystem og i kommunens langsiktige samfunnsplanlegging. Gjeldende planstrategi for Kristiansund kommune 2012-2015 ble vedtatt i bystyret 25.9.2012 (PS 12/55).

Hensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i valgperioden. For å vurdere planbehovet skal planstrategien drøfte kommunens strategiske valg for samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og tjenesteområdenes utfordringer. Det skal i tillegg vurderes om det er behov for å revidere hele eller deler av kommuneplanen.

Prioriterte planoppgaver

Planer med revisjons­status i henhold til vedtatt planstrategi 25.9.2012 Vedtak 2012 2013 2014 2015
Kommune­plan for Kristiansund 2008–2020, samfunns­del 2007 x
Kommune­plan for Kristiansund 2009–2020, arealdel 2011
Kommune­delplan for Kristiansund sentrum 1994 x
Bypakke Kristiansund x
Plan for pleie- og omsorgs­tjenestene 2015-2018 2015
a) Plan for boliger og tjenester for personer
med utviklings­hemming
2014
b) Plan for psykiatri­tjenesten
c) Plan for habili­tering og rehabili­tering
d) Plan for den komm­unale lege­tjenesten
Plan for samfunns­sikkerhet og bered­skap x
Inter­kommunale plan for sjø­områdene x
Inter­kommunal strategisk nærings­plan
Strategisk nærings­plan 2006-2020
Marka­plan
Plan for brann­ordningen 2012
Strategisk IKT-plan
Klima- og energi­plan 2009-2012 2009
Stor­spor (voksen­opplæring)
Hoved­plan for avfall
Plan for fysisk aktivitet og frilufts­liv 2011-2018 2010
Parkerings­politisk plan 2007
Hoved­plan for vann­forsyning 2010-2020 2010
Bolig­sosialt handlings­plan 2011-2014 2012
Rus­middel­politisk handlings­plan 2012-2016 2012
Hoved­plan for avløp og vann­miljø 2012-2021 2012
Trafikk­sikkerhets­plan 2012-2016 2012
Kommune­delplan for kunst og kultur 2012-2020 2012
Spor 2014-2017 (grunn­skole) 2013
Småspor 2014-2017 (barne­hage) 2013

Nye planer ved­tatt ut­arbeidet i tillegg til prioriterte plan­oppgaver Vedtak 2012 2013 2014 2015
Hoved­plan for sykkel 2014
Utviklings­plan for barne­hager x
Språk­spor (barne­hage og skole) 2015

x = år for oppstart planarbeid

Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Planen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. I forkant av kommuneplanarbeidet utarbeides det et planprogram. Planprogrammet beskriver hvilke temaer som planlegges revidert i kommuneplanen, utrednings-behov og medvirkningsprosesser.

Samfunnsdelen konkretiserer mål, strategier og ønsket utvikling for Kristiansundsamfunnet og kommune-organisasjonen.

Arealdelen viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk, hvor avveiing mellom vern og utbygging er viktig. Planen er juridisk bindende.

Kommuneplanen utarbeides for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel (økonomiplan) som angir hvordan planen skal følges opp i fireårsperioden. I Kristiansund kommune innarbeides kommuneplanens handlingsdel i handlingsprogrammet.


Årshjul

Årshjul

Figuren under illustrerer de overordnede strategiske prosessene knyttet til kommuneplanen (4-årshjulet) og handlingsprogrammet (1-årshjulet).

Handlingsprogrammet

Kommunens årsbudsjett og økonomiplan utgjør handlingsprogrammet. Årsbudsjettet og økonomiplanen utarbeides gjennom en felles prosess og integreres i samme dokument.

Økonomiplanen har et 4. års perspektiv med årsbudsjettet som første år. Planen rulleres årlig.

Årsbudsjettet er kommunens bevilgningsdokument, det vil si at vedtatt budsjett angir hvilke rammer bystyret har bevilget til kommunens virksomhet det kommende året – rammene er bindende for rammeområdene.

Gjennom handlingsprogrammet skal kommunen realisere målsetninger fastsatt i kommuneplanen langsiktige del, planlegge nye tiltak og føre kontroll med kommunens ressurstilgang og ressursbruk. De økonomiske rammene bygger på rammefaktorer i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet. Økonomiske konsekvenser knyttet til mål og tiltak i kommunens temaplaner, jamfør planstrategien innarbeides også i handlingsprogrammet for oppfølging. I tillegg kommer en rekke måleindikator basert på kommunens mål- og resultatstyring.

Handlingsplaner

Mål og tiltak fra handlingsprogrammet, felles gjennomgående planer og annet relevant planverk som følger av planstrategien, videreføres og følges opp i ulike handlingsplaner. Handlingsplanen er et administrativt dokument som skal sikre sammenheng mellom organisasjonens mål, tiltak og resultater, samt oppfølging av politiske vedtak, lover og forskrifter.

Felles gjennomgående planer

Kommunen har flere gjennomgående planer som gjelder for hele organisasjonen. Disse revideres normalt hvert fjerde år, og mål og tiltak innarbeides i handlingsprogrammet og/eller handlingsplanene for oppfølging.

De gjennomgående planene er:

  • Anskaffelsesstrategi 2012-2015
  • Strategisk kompetanseplan 2014-2018
  • Arbeidsgiverstrategi mot 2020

Utfordringer og planer

Rådmannen har igangsatt en prosess for å heve kvaliteten på kommunens plandokumenter. Dette skal resultere i et mer gjennomgående planverk som både er smalere, med bedre tverrfaglig koordinering, og mer målrettet. Å sikre god plankompetanse vil være en viktig del av arbeidet.

Det skal i 2016 fremmes sak om;

  • ny kommunal planstrategi
  • rullering av kommunal anskaffelsesstrategi
  • rullering av strategisk kompetanseplan
  • rullering av kommunens arbeidsgiverstrategi
  • ny digitaliseringsstrategi

Arbeid med revisjon av planstrategien i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 er startet. Her skal kommunen bestemme hvilke planer som skal revideres i kommende bystyrestyreperiode 2016 -2020.

Planarbeid knyttet til strategisk IKT-plan er ikke påbegynt i påvente av ny strategiplan for IKT-ORKidé.

Klikk utenfor for å lukke