Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Samferdsel

Kristiansund skal ha et godt og sikkert samferdselstilbud. Vi har i løpet av 2015 startet planleggingen for Devoldholmen-området. I desember var det endelig oppstart på utbedringen av Rv. 70 mellom Tingvoll og Meisingset i regi av Statens vegvesen.

Mål

Kristiansund skal ha et godt utbygd, tilgjengelig, miljøvennlig og sikkert samferdselstilbud som styrker regional og lokal utvikling.

Vi skal

  1. Styrke samferdselstilbudet på Nordmøre i samarbeid med nabokommuner og andre myndigheter.
  2. Videreutvikle og forsterke Kristiansund som havneby og stamnetthavn gjennom Kristiansund og Nordmøre Havn.
  3. Bidra til videreutvikling av Kristiansund lufthavn og oppgradering av helikopterbasen.

Resultater

Styrke samferdselstilbudet på Nordmøre

2015 ble året da parsellen på Rv. 70 mellom Tingvoll og Meisingset endelig kom i gang. Statens vegvesen fortsetter planleggingen av halsafjordkryssingen, mens vertskommunene Tingvoll og Halsa fikk på plass nødvendige arealplaner.

Oppstart av bypakkene for Kristiansund, Molde og Ålesund ble skjøvet ut i tid med henvisning til at finansieringen må komme gjennom nasjonal transportplan. Denne fremmes i 2016, med stortingsbehandling i 2017. Likevel har arbeidet med reguleringsplaner for ombygging av Rv. 70 ved Rensvik, og for strekninga Seivikakrysset til Nordsundbrua fortsatt for fullt.

Videreutvikle og forsterke Kristiansund som havneby og stamnetthavn

Arbeidet med ny sentrumsplan har kommet et godt stykke videre, blant annet med oppstart av planlegging for Devoldholmen-området som skal avklare forholdet mellom ny bolig- og næringsutbygging og Rv. 70, kollektivtilbudet og havnevirksomheten.

Utfordringer og planer

Regionforstørring og utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregionen er avhengig av gode samferdsels­løsninger.

Ferjefri E39, med kryssing av Halsafjorden og Moldefjorden (Møreaksen) samt opprustet vegsamband mellom Batnfjordsøra og Molde, vil endre reise-, handle- og pendlingsmønsteret i regionen. Rv. 70 er stamvegen fra Kristiansund sentrum til Oppdal og videre etter E6 til Oslo og Europa. Innenfor kommunegrensene er det foreslått en bypakke for å ruste opp samferdselsløsnin­gene. Tingvoll – Meisingset blir opprustet neste år, og forhåpentligvis kommer det også forbedringer i Ålvundfjord.

Kristiansund bør sammen med Aure og Smøla på nytt ta opp forslaget om oppretting av fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen og Hitra.

Gjennom møter med Avinor arbeides det for videre utbygging av passasjer- og helikopterterminalen på Kvernberget. Avinor har i inneværende år gjort investeringer på Kvernberget for i underkant av hundre millioner, og vi håper denne satsingen på Kristiansund fortsetter.

Klikk utenfor for å lukke