Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Psykisk helse og rus

Vi har styrket oppfølgingstjenesten i rusomsorgen og hjemmebaserte tjenester i tråd med opptrappingsplanen. Igangsatt prosjektet «Kommunalt rusarbeid» rettet mot ungdom. Tilbudet «Rask psykisk helsehjelp» gir fremdeles gode resultater. Antall tjenestemottakere er økende.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • hjemmebaserte tjenester
  • 2 bofellesskap
  • dagsenter med ulike aktiviseringstiltak
  • rustjeneste
  • rask psykisk helsehjelp

Tjenesten skal sikre et godt omsorgs- og behandlingstilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, samt mennesker med alvorlige rusutfordringer.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde psykisk helse og rus – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor
(delmål)
Måleindikator Resultat­krav Resultat
2013
Resultat
2014
Resultat
2015
Tilbudet til målgruppen for psykiatrisk hjemme­sykepleie gjøres mer tilgjengelig hele døgnet Antall årsverk fagpersonell 53 31 47
Antall brukere, individuelt tilbud 300 304 334
Antall brukere, gruppetilbud 155 154 165
Yte tidlig og tilstrekkelig hjelp for å forebygge forverring av sykdomsbildet for personer med lett til moderat angst og depresjon Grad av til­gjengelighet 100 % 100 % 100 %
Behandlinger 80-100 % 86 % 80 %
Resultat­måling 80-100 % 71 % 63 %
Utvikle kapasitet og kompetanse for å bedre tilbudet til ungdom 18-25 år, med særlige rus­utfordringer Grad av til­gjengelighet 25-30 9 10

Utfordringer og planer

Rådmannen vil bygge opp et godt faglig og effektivt tjenestetilbud som kan møte det voksende behovet for tjenester knyttet til psykiske lidelser og rusproblematikk. Forebygging fremfor rehabilitering skal vektlegges.

Det skal fortsatt satses på lavterskeltilbudet «Rask psykisk helsehjelp».


Tjenestemottakere

Tjenestemottakere

Økningen i antall mottakere sees i sammenheng med det voksende behovet for tjenester knyttet til psykiske lidelser og rusproblematikk. Økningen har vært spesielt stor innenfor rask psykisk helse og dag-/ aktiviseringstilbud samt at det arbeides aktivt med å drive forebyggende arbeid fremfor rehabilitering. De siste to årene har antall mottakere vært stabilt.

Klikk utenfor for å lukke