Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Hendelser i 2015

JANUAR

Caroline Kino markerer 60-årsjubileum. Arbeidet med bind 7 av Kristiansunds historie, for perioden 1940–1970 igangsettes.


FEBRUAR

Stormvarslet på Bjørnehaugen blir helautomatisert. Riksarkivaren uttaler at Kristiansund har gode arkivsystem. Stortua arbeidssenter markerer 50. års jubileum. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite holder høring i sykehussaken. Bystyret krever helgeåpning av barneavdelingen ved sykehuset i Kristiansund, noe Helse Møre og Romsdal beslutter å gjennomføre.


MARS

Arne Ingebrigtsen ansettes som ny rådmann. Kommuneregnskapet for 2014 viser underskudd på 18,1 millioner kroner. Ny rådhuskantine settes i drift som viktig HMS-tiltak på rådhuset. ORKidéleder Ingunn Golmen får Kristiansund kommunes hederspris på den store prisdagen.


APRIL

Arbeidet med nytt avløpsrenseanlegg på Hagelin starter opp. Anlegget skal rense all kloakk fra Innlandet, Kirkelandet, Goma og Nordlandet. Alle som hadde søkt barnehage innen fristen ble tildelt plass. Bystyret vedtar å gjennomføre reduksjoner i budsjett 2015 med 75 mill. kroner. 28. april er det 75 år siden bombingen av Kristiansund startet.


MAI

ORKidé bestiller utredning om 13 strukturalternativer i kommunereformen. Kristiansund er med i 4 av alternativene. Nytt minnesmerke om spansketiden i Kristiansund ble avduket i Nerparken på Kirkelandet. Regjeringen utlyser nye leteblokker i oljefelt nær Kristiansund.


JUNI

Stella Maris kulturbarnehage markerer 60-årsjubileum. Høgskolen i Molde etablerer en toårig mastergrad i petroleumslogistikk, hvor også Kristiansund blir studiested. Bystyret vedtar å stevne Helse Midt-Norge i sykehussaken, med krav om dom på ugyldighet i foretaksmøte 19. desember om plassering av nytt fellessykehus på Opdøl.


JULI

Atlanterhavsbadet markerer 10-årsjubileum. Kristiansund kommune innmeldes i ROBEK.


AUGUST

Ny turvei åpnes mellom Byskogen og Gløsvågen. ORKidékommunene blir enige om felles prosessplan i arbeidet med kommunereformen. Kjernejournal innføres for innbyggerne på Nordmøre.


SEPTEMBER

Nordlandet ungdomsskole blir offisielt åpnet etter totalrenovering og påbygging. Kommunens årsrapport for 2014 får sølv i Farmandprisen. Den ferske Nordmørslista får 4 mandat på fylkestinget. Produksjonsstart for Åsgard havbunnskompresjon.


OKTOBER

Nytt bystyre konstitueres med Kjell Neergaard (Ap) som ordfører og Ragnhild Helseth (V) som varaordfører. Psykisk helsetjeneste for barn og familier ble samlokalisert i Helsehuset. Det bevilges 50 mill. kroner til utbedring av riksvei 70 på strekningen Tingvoll–Meisingset.


NOVEMBER

Bystyret vedtar retningsvalg i kommunereformen og det forhandles videre mellom Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Aure og Smøla. Kommunene Hemne, Hitra og Frøya inviteres også til forhandlingsbordet, men avslår. Årets Nordmørsgran på Piren gis i gave fra Surnadal og fraktes inn med ferge.


DESEMBER

Bystyret vedtar et budsjett for 2016 med en driftsramme på 1,73 mrd. kroner og et investeringsbudsjett på rundt 174 mill. kroner. Ny gangvei langs Flyplassveien blir offisielt åpnet. Kristiansund og Nordmøre Næringsråd stiftes ved fusjon mellom Kom vekst, Nordmøre Næringsråd, Averøy Næringsforum og Tingvoll Næringsforum. Politidirektoratet vedtar at Politimesteren for Møre og Romsdal skal ha sete i Ålesund.


SERVICE OG KULTUR

 • Servicekontoret har innført begrepet «Stjerneservice» – rett tjeneste på rett sted til rett tid. Et eksempel er novemberdagen i 2015 da en innbygger dro fra servicekontoret med ledsagerbevis i hånden og hjelp innenfor flere tjenesteområder som bostøtte, startlån, omsorgsbolig, parkeringsbevis og ledsagerbevis.
 • Kemnerkontoret har utvidet det interkommunale samarbeidet til også å omfatte Oppdal i Sør-Trøndelag. Kontoret utfører nå arbeid for 12 kommuner på Nordmøre, i Romsdal og i Sør-Trøndelag.
 • Kulturenheten har bidratt aktivt til nyoppsettingen av Rastarkalvspelet sammen med frivillig kulturliv på Frei, og til realiseringen av stykket Bremsnesmysteriet på Dalabrekka skole.
 • Kulturskolen har samarbeidet med næringslivet om en flott formidlingsarena for sine elever og gjennomført “Åpen dag på Knudtzonlunden”.
 • Biblioteket har med støtte fra Nasjonalbiblioteket og Møre og Romsdal fylkeskommune startet to ulike foredragsserier «Bysmart» og «Påfyll», som et ledd i målet om å være en arena for samtale og debatt.

OPPVEKST

 • Dale barnehage har gjennom innføring av nytt metodeverktøy lykkes i få et mer inkluderende, reflekterende, likestilt og delende pedagogteam.
 • Fløya barnehage har gjennom godt samarbeid med foreldrene lykkes med å få til en god prosess knyttet til reduksjon av åpningstid og tjenestenivå som følge av nedskjæringer.
 • Heinsa barnehage har økt brukertilfredsheten gjennom bevisstgjøring av kommunikasjon og informasjon med foresatte.
 • Karihola barnehage har gjennom bevisstgjøring av voksenrollen og prioritering av HMS-arbeid økt nærværet blant personalet i barnehagen.
 • Myra barnehage har oppnådd høyere nærvær blant personalet gjennom fokus på motorisk utvikling og la barna utføre flest mulig oppgaver selv. Prosjektet har vært en vinn-vinn-situasjon.
 • Rensvik barnehage har i samarbeid med Eiendomsdrift skiftet ut gulvbelegget i barnehagen, og dermed fått et bedre fysisk innemiljø for barn og ansatte.
 • Røsslyngveien barnehage har prøvd ut skjerming av 1-åringer i egen avdeling. Gode tilbakemeldinger fra foreldre og ansatte. Forskning viser at organiseringen er god for de yngste barna i barnehagen.
 • Stella Maris kulturbarnehage har hatt fokus på nærvær og tiltak for trivsel og inkludering. Engasjerte barn har hatt utstilling av ulike prosjektarbeid gjennom Nordic Light og i forbindelse med 60-årsjubileet.
 • Allanengen skole har oppnådd økt trivsel og nærvær blant personalet gjennom gode melderutiner og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Bakgrunn for utfordringene har vært flere år med renovering.
 • Bjerkelund skole har hatt fokus på «Barn med utagerende adferd» og oppnådd positiv effekt på antall elevsamtaler innenfor kategorien. Alle ansatte er nå bedre rustet til å takle situasjoner som oppstår.
 • Dalabrekka skole opplever at den nye organiseringen av dagen med 15 min. friminutt og 60 min. undervisningsøkter fungerer svært godt.
 • Dale barneskole har gjennom målbevisst arbeid de to/tre siste årene oppnådd like gode resultater i engelsk som på øvrige nasjonale prøver.
 • Frei skole sin satsing og fokus på «Vurdering for læring» har medført at elevene har blitt mere tilfredse med tilbakemeldingene de får fra lærerne i forhold til hva de må gjøre for å bli bedre i de ulike fagene.
 • Gomalandet skole opplever at bevisst rekruttering og bruk av riktig kompetanse på rett sted er med på å utvikle skolemiljøet for elever og ansatte.
 • Innlandet skole har gjennomført «Skrivestien», et kompetanseutviklingsprogram i skriving som grunnleggende ferdighet, for å kunne gi best mulig skriveopplæring til den enkelte elev.
 • Nordlandet barneskole har i samarbeid med Foreldrenes arbeidsutvalg og Eiendomsdrift fått pusset opp flere klasserom.
 • Atlanten ungdomsskole har bidratt til Utdanningsdirektoratets filmer om grunnleggende ferdigheter i alle fag og skolens lærere er etterspurte foredragsholdere knyttet til bruk av IKT-verktøy i skolen.
 • Frei ungdomsskole har hatt en flott utvikling i elevenes faglige læringsresultater på 10. trinn, og har de to siste skoleårene ligget på resultater over snittet i Norge.
 • Voksenopplæringen har etablert et velfungerende samarbeid med mottaksoperatøren Hero for å sikre god gjennomføring av norskopplæring til voksne beboere i byens desentraliserte asylmottak.

HELSE OG SOSIAL

 • Barn, familie, helse har videreført vaktordningen for kommunens psykososiale kriseteam. Ordningen gir nødetatene mulighet til å nå kriseteamet gjennom ett telefonnummer, også utenom ordinær arbeidstid. Vi er det eneste kriseteamet i fylket med et slikt tilbud.
 • NAV Kristiansund har klart å skape en møteplass for arbeidsgivere, arbeidssøkere og ansatte i NAV gjennom å arrangere jobbmesser i Braatthallen sammen med Arbeidslivsenteret og andre NAV kontor.

PLEIE OG OMSORG

 • Hjemmetjenesten har startet et omfattende og viktig forbedringsarbeid innen pasientsikkerhet gjennom økt kompetanse på sikker medikamenthåndtering. Basert på dette har Helsedirektoratet utpekt enheten til 1 av 3 deltagere fra Norge til et internasjonalt prosjekt om pasientsikkerhet i Skottland.
 • Psykisk helse har innført verktøyet «Brukerplan» og fått tilbakemeldinger fra sentralt hold på at enheten utmerket seg med rask og god gjennomføring på rekordtid.

TEKNISK

 • Brann og redning har økt nærværet, hvor fokus på arbeidsmiljø og tilpasning i arbeidsoppgaver har vært medvirkende årsaker. De ansattes gode vilje og holdning til jobben har vært avgjørende for å lykkes.
 • Kommunalteknikk har startet moderniseringen av kommunens gatelys gjennom innfasing av nyeste LED-teknologi. Aktører som NEAS og Enova bruker Kristiansund som referanse i tilsvarende prosjekt.
 • Plan og byggesak har styrket arbeidet med byggetilsyn og gjennomførte i 2015 35 % flere tilsyn enn året før. Målet med arbeidet er å sikre god byggkvalitet.

Klikk utenfor for å lukke