Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Idrett, kultur, omdømme og identitet

Kristiansund skal være en ledende kulturby. Det ble i 2015 gjennomført flere store kultur- og idrettsarrangement. Vi har bidratt til integrering av flerkulturelle barn i organiserte kultur- og fritidstilbud gjennom tiltaket «KOMPIS». Utarbeidet og oversendt fornyet søknad til stat og fylkeskommune om støtte til nytt opera- og kulturhus.

Mål

Kristiansund skal være en ledende kulturby med et mangfoldig tilbud for Kristiansund og regionen.

Vi skal

  1. Ha et mangfoldig, spennende og aktivt idretts- og kulturliv som omfatter alle.
  2. Utvikle idretts- og kulturlivet i samarbeid med frivillige og næringsliv.
  3. Arbeide for regionalt samarbeid for samhandling og utvikling av kulturlivet.
  4. Legge forholdene til rette for at Operaen i Kristiansund befester sin rolle som den ledende distriktsoperaen i Norge.
  5. Markedsføre byens og regionens fortrinn for å styrke vårt omdømme.

Resultater

Et mangfoldig, spennende og aktivt idretts- og kulturliv for alle

Kommunen har ansvar for tilrettelegging for, samt produksjon og formidling av fritidstilbud. Vi har over 300 registrerte lag og organisasjoner. I tillegg finnes en rekke uorganiserte tilbud.

Kommunen har i 2015 gjennomført flere store kultur- og idrettsarrangement, videreutviklet kultur- og idrettstilbudet for utsatte grupper og aktiviteter og arrangement for eldre og personer med funksjonsnedsettelse samt bidratt med tilskudd fra kulturmidlene.


Kulturaktivitet

Kulturaktivitet

Årlig publiserer Telemarksforskning «Norsk Kulturbarometer», basert på tilgjengelig statistikk for hver kommune på de ulike kulturområder. Figuren over viser scoren til Kristiansund sammenlignet med Molde og Harstad. Kristiansund scorer lavere på de fleste områder, noe som skyldes at byen har færre etablerte kulturinstitusjoner. Kristiansund er rangert på plass nummer 124 av 428 kommuner. Tilsvarende plassering i 2014 var nummer 125. Nytt opera- og kulturhus vil bidra til en bedring av dette.

Utvikle idretts- og kulturlivet

Opplevelseskortet sikrer utsatte barn og deres familier tilgang på gode kultur- og fritidsopplevelser. Utvidet målgruppen for kompistiltaket som bidrar til integrering av flerkulturelle barn i organiserte kultur- og fritidstilbud. Det er høsten 2015 utvidet til å gjelde for ungdomstrinnet ved Nordlandet ungdomsskole. Ferietilbud gjennom kul kultur med varierte camper for barn og unge.

Regionalt samarbeid for samhandling og utvikling av kulturlivet

Kristiansund er en ledende kulturby for hele regionen og har tett samarbeid med fylkeskommunen, andre kommuner i fylket, nettverket Byer i Midt Norge, samt private aktører og næringslivet.

Legge forholdene til rette for operaen i Kristiansund

Operaen i Kristiansund er av Stortinget gitt status som nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for distriktsopera. Det er utarbeidet og oversendt fornyet søknad til stat og fylkeskommune om støtte til nytt opera- og kulturhus.

Utfordringer og planer

Bystyret vedtok i desember 2014 videre utvikling av Atlanten idrettspark etter følgende hovedprinsipper;

  • Atlanten stadion rehabiliteres som fullverdig friidrettsanlegg med naturgressmatte på fotballbanen.
  • Atlanten kunstisbane prosjekteres for oppføring av skøytehall.
  • ”Engabanen” prosjekteres for kunstgress og står som avlastningsbane for Atlanten stadion.
  • Bystyret ber rådmannen igangsette omregulering av Kunstgressbanen til boligformål med tilhørende anlegg og infrastruktur. Det forutsettes at om lag ¼ av nåværende bane utvikles som nærmiljøanlegg. Midler fra salg av området avsettes til videre utvikling av Atlanten idrettspark.

Kulturenheten har ansvaret for videre prosjektering og saksbehandling, der hvert enkelt element i saken, inklusiv utbyggingsrekkefølge, vurderes for å sikre en helhetlig utvikling av idrettsparken. Utviklingen vil være et viktig bidrag til infrastrukturen for utøvelse av varierte idrettsaktiviteter for mange av kommunens innbyggere.

For kulturinstitusjonene sin del blir det i tiden framover viktig å følge opp innsendt søknad om finansiering av nytt opera- og kulturhus for å sikre realisering. Gjennom dette prosjektet vil forholdene for kulturlivet generelt og opera spesielt, oppleve å bli tatt inn i en ny tidsalder når det gjelder lokaler og fasiliteter for øvrig. Et nytt kulturhus vil være vesentlig for videre sentrumsutvikling i Kristiansund. Det er ikke klart når staten vil realitets-behandle vår søknad. Kulturministeren har invitert ordfører og rådmann til møte om opera og kulturhus. Dette møtet finner sted i første kvartal og vil være en god arena for å få staten til å forsere sin realitetsbehandling med tanke på neste års budsjettarbeid.

Det er også behov for en arena hvor rytmisk musikk kan få optimale forhold for både utøver og publikum. Vi må derfor kartlegge eksisterende scenemuligheter og se på alternative løsninger.

Kulturenheten vil arbeide med rullering av både kommunedelplan for kunst og kultur, herunder ny kulturskole-plan og implementering av ny nasjonal rammeplan for kommunale kulturskoler, og kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv. Enheten har ansvar for koordinering av det treårige prosjektet «Samhandling om folkehelse og integrering – partnerskapsavtale om inkluderende fritidsaktiviteter til utsatte barn, unge og deres familier».

 

 

Klikk utenfor for å lukke