Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Klima og miljø

Vi vurderer miljø-, energi- og klimakonsekvenser i alle kommunale saksutredninger og miljøhensyn vektlegges ved alle innkjøp. Det er installert BIOfyrkjel ved Storhaugen helsehus som forsyner flere institusjoner og felleskjøkkenet med energi. Vi har fokus på energiøkonomisering i alle pågående prosjekt.

Mål og resultater

Kommunens miljøresultater skal forbedres gjennom bevisstgjøring.

Organisasjonen Kristiansund kommune

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Mål Status Resultat og kommentar
Redusere energi­bruken

Kommunen skal redusere spesifikk energibruk i egne bygg med 10 % innen 2012, og med 20 % innen 2020.

  Det er gjennomført tiltak som innstallering av SD-anlegg, skifte av vinduer, generell etterisolering og installasjon av energioppfølgings­systemer. Dette har redusert det samlede energiforbruket.

Kommunen har startet arbeidet med å erstatte all gatebelysning med LED, og har tatt i bruk nye styrings­systemer for dette.

Øke bruken av fornybar energi

Ny fornybar energi og/eller fjernvarme skal dekke minimum 5 % av kommunens oppvarmings­behov innen 2015 og 10 % innen 2020.

  NEAS fjernvarme­satsing blir ikke realisert. Konsesjonen er utløpt, og prosjektet omfatter nå kun et anlegg ved Atlanten kunstisbane.
Kommunen skal redusere spesifikk mobil fosil energibruk med 5 % innen 2015 og 10 % innen 2020.   Fyrkjelen i Kristiansund rådhus varmes opp med kortreist BIOolje fra lokal leverandør. Det er installert BIOfyrkjel ved Storhaugen helsehus som forsyner flere institusjoner og felles­kjøkkenet med energi.
Redusere klimautslippene

Alle nye kommunale biler, med unntak av laste- og brannbiler samt varebiler /-spesialbiler skal ha mindre utslipp enn 100 gram CO2 per km innen 2015. Gjelder både kommunens egne biler og leiebiler.

  Det kreves oppfyllelse av siste generasjon EU-krav, Euro-6, ved leie og anskaffelse av kjøretøy.
Øke vår klima- og energikompetanse

Kommune­organisasjonen skal ha fokus på miljø­konsekvensene i sin funksjon og opptreden.

  Vurdering av miljø-, energi- og klimakonsekvenser gjennomføres i alle kommunale saksutredninger. Miljøhensyn vektlegges i alle innkjøp. Fokus på energi­økonomisering i alle pågående prosjekt.

Kristiansund som samfunn

Mål Status Resultat og kommentar
Redusere energibruken

Elektrisitetsbruken hos hver husstand skal i snitt reduseres med 5 % fra 1990 til 2012, og med 20 % innen 2020 uten at andelen fornybar energi reduseres.

  Strømforbruket er synkende de siste årene.
Øke bruken av fornybar energi

Alle nye bygg og større rehabiliteringer skal tilrettelegges for fjernvarme der det er tilgjengelig.

  Krav om fjernvarme er ikke lenger aktuelt etter at NEAS vesentlig har redusert sine planer i forhold til opprinnelig konsesjon.
Redusere klimautslippene

Innen år 2020 skal Kristiansund redusere utslippene av klimagasser tilsvarende 10 % av Kristiansunds utslipp i 1990.

Vi har ikke målinger på dette.
Arealplanlegginga skal vektlegge behovet for å minimalisere samlet transportarbeid i kommunen.   Det er fokus på transportløsninger som skal bidra til klima- og miljøforbedringer ved utarbeidelse av alle areal- og reguleringsplaner.
Øke vår klima- og energikompetanse

Kommunens bedrifter, politikere og innbyggere skal kjenne til miljøkonsekvensene av sin atferd og virksomhets­deltakelse.

  Klima- og miljøkonsekvenser vurderes i alle saker som behandles i politiske fora. Lokale bedrifter er aktive innenfor sine fagområder i forhold til innovasjon og utvikling av kompetanse og løsninger. Et eksempel er lokal satsing opp mot Passivhus.

Utfordringer og planer

Kommunens klima- og energiplan er fra 2009 og må revideres. Hvordan blir bestemt i kommunens planstrategi i 2016. Bystyret har i desember 2015 bestilt et samlet klimaregnskap for kommunens organisasjon for 2016, og videre for hele kommunesamfunnet fra 2017. Det må etableres system for datainnsamling og rapportering.

Det er igangsatt et prosjekt som tar sikte på å erstatte all vei- og gatebelysning med ny LED-teknologi. Prosjektet er kostnadsberegnet til 55 mill. kroner og handlingsprogrammet skal gå helt fram til 2027. Oppstart var i 2015. Tiltaket vil gi et betydelig lavere energiforbruk og dagens strømutgifter vil bli redusert med opp mot 60-70 %. Prosjektet vil motta tilskudd fra Enova.

Renovasjonstjenestens omlastestasjon oppfyller ikke dagens HMS- og miljøkrav. Prosjektering av nytt bygg vil starte så snart reguleringsplanen for området er vedtatt.

Fylkesmannen påpekte i 2013 at kommunens renseanlegg for avløp ikke tilfredsstilte nye rensekrav. Dette har vært kommunens hovedsatsing innenfor kommunalteknikk i 2014 og 2015, og bygging av nytt hovedrenseanlegg på Hagelin og en rekke nye overføringsanlegg er i gang.

Klikk utenfor for å lukke