Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Eiendomsdrift

Nordlandet ungdomsskole og Storhaugen helsehus er totalrenovert, og framstår nå som signalbygg i Kristiansund. I tillegg pågår renoveringen av kommunale boliger for fullt. Vi satser også offensivt på selvfinansierende ENØK-tiltak for å redusere energikostnadene og miljøbelastningen.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • kommunens byggherrefunksjon
  • kjøp og salg av bebygde eiendommer
  • forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg
  • renhold- og vaktmestertjeneste i kommunale formålsbygg

Tjenesten er i stor grad rettet mot interne forhold i kommunen, men innenfor områder som kjøp/salg og entreprise har tjenesten mange eksterne kontakter/brukere.

Tjenesten skal forestå strategiske oppkjøp, bygge og driver kommunale bygg samt forvalte, vedlikeholde og utvikle den kommunale bygningsmassen. Tjenesten skal også ivareta innleie av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomhet.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde eiendomsdrift – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor
(delmål)
Måleindikator Resultat­krav Resultat
2013
Resultat
2014
Resultat
2015
God forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal bygnings­masse Budsjettavvik ≤ 100 % 111 % 122 %
Gjennomførte tiltak under 3 mill. kroner 100-85 % 80 %

8 av 10

20 %

1 av 5

Gjennomførte tiltak som går over flere år 100-85 % 87 %

20 av 23

98 %

37 av 39

God gjennom­føring av større bygge­prosjekter Avvik framdrifts­plan +/- 2 mnd. Ingen avvik + 3 mnd.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil vektlegge estetikk, energiøkonomisering og miljøtiltak i planlegging av nye offentlige bygg.

Det skal

  • utarbeides en langsiktig forvaltningsplan for å sikre en god eiendomsforvaltning, herunder handlingsplaner for vedlikehold
  • utvikles en aktiv eierstrategi for kjøp og salg av eiendommer til kommunens ulike formål

Etterslep vedlikehold skolebygg

Etterslep vedlikehold skolebygg

Alle tall er i 2015 kroner og er gjeldende per 31.12 det enkelte år.
Etterslepet på skolebygninger har holdt seg stabilt i perioden frem til år 2013. Nedgang i etterslep på skolebygg i perioden 2014 og 2015 sees i sammenheng med ferdigstillelse av Nordlandet ungdomsskole. Tilstanden til ungdomsskolene er generelt god, mens for enkelte barneskoler er vedlikeholdsetterslepet vesentlig.

Klikk utenfor for å lukke