Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Statlige rammebetingelser

Det er i statsbudsjettet lagt klare føringer for bruken av den totale realveksten, og økningen i frie inntekter er forutsatt å finansiere krav/forventninger til befolkningsutvikling, lønns- og prisvekst samt ulike oppgaveendringer knyttet til den kommunale tjenesteytingen.

I statsbudsjettet for 2015 la regjeringen opp til en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,7 % i forhold til anslag på regnskap for 2014. Beregnet ut fra revidert nasjonalbudsjett for 2014 var realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2015 anslått til 4,4 milliarder kroner, og anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2015 var på 3,0 %.

Frie inntekter

I statsbudsjettet defineres frie inntekter som summen av skatt, rammetilskudd og løpende inntektsutjevning. I tillegg har eiendomsskatt, tilskudd til flyktninger og kompensasjonstilskudd for investeringer samme funksjon, siden de ikke budsjetteres på rammeområdene.

Inntektene fra skatt og rammetilskudd økte med 24,3 mill. kroner fra 2014 og var på totalt 1 162 mill. kroner i 2015. Dette tilsvarer en nominell vekst på 2,1 % fra 2014.

Kristiansund har skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Dermed kompenseres om lag 90 % av differansen mellom eget nivå og landsgjennomsnittet med inntektsutjevning. Kommunens skatteinntekter ble 582,8 mill. kroner i 2015, en vekst på 3,3 % fra 2014. Dette er 3,8 mill. kroner lavere enn revidert budsjett. Deler av svikten i skatteinntektene kompenseres av inntektsutjevningen.

Kommunen fikk overført 579,5 mill. kroner i rammetilskudd fra staten, en vekst på 0,9 % fra 2014. Økningen skal være med å dekke økte utgifter på grunn av generell lønns- og prisstigning. I tillegg skal de økte inntektene være med på å finansiere nye oppgaver og tjenester kommunen skal utføre for innbyggerne. Samlet er veksten i de frie inntektene 6,2 mill. kroner høyere enn budsjettert.

Frie inntekter fra skatt og rammetilskudd

2011 2012 2013 2014 2015
Andel av totale inntekter 64,3 65,9 64,8 63,8 63,1
Skatt og ramme­tilskudd per innbygger 41 119 43 943 45 597 46 440 47 395
Skatt og ramme­tilskudd per innbygger i prosent av lands­gjennom­snittet 95,0 94,8 94,9 94,5 93,6
Andel av drifts­utgiftene som dekkes av skatt og ramme­tilskudd 66,5 65,6 65,3 63,2 64,0

Frie inntekter fra skatt og rammetilskudd per innbygger har vært relativt stabilt, og ligget om lag 5,4 % under landsgjennomsnittet i perioden. Kristiansunds forholdsvis lave inntektsnivå på skatt og rammetilskudd ses i sammenheng med et lavere beregnet utgiftsnivå enn landsgjennomsnittet. Andel driftsutgifter som dekkes av skatt og rammetilskudd er økt fra 63,2 % i 2014 til 64,0 % i 2015. Dette betyr at driften i større grad har vært finansiert av frie inntekter fra skatt og rammetilskudd.

Nye elementer i statsbudsjettet

Det er flere nye elementer i budsjettet som delvis finansieres ved økte frie inntekter, delvis ved øremerkede tilskudd og delvis ved reversering av tidligere satsinger.

Dette gjelder blant annet:

  • likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager
  • økt makspris i barnehage og inntektsgradering av barnehagepris
  • avvikling av frukt og grønt i skolen, (helårseffekt)
  • færre barnehageplasser på grunn av økt kontantstøtte, (helårsvirkning)
  • valgfag for 10. trinn, (helårsvirkning)
  • fjerning av kulturskoletilbud i SFO, (helårsvirkning)
  • uttrekk kommunal medfinansiering i samhandlingsreformen
  • uttrekk av frigjorte midler ved etablering av øyeblikkelig hjelp funksjon
  • økt egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner
  • BPA – brukerstyrt personlig assistent

Klikk utenfor for å lukke