Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Drift

Den kommunale tjenesteproduksjonen har et netto merforbruk på 41,6 mill. kroner i forhold til budsjett i 2015. Rammeområdene har ikke klart å tilpasse driften til sine budsjettrammer. De omfattende budsjettkuttene som ble vedtatt i løpet av året gjenspeiles ikke i enhetenes regnskapsresultat.

Driftsregnskapet

Driftsregnskapet

(tusen kroner) Regnskap
2011
Regnskap
2012
Regnskap
2013
Regnskap
2014
Regnskap
2015
Budsjett
2015
Budsjett­avvik
Bruker­betalinger og andre salgs­inntekter -235 691 -232 949 -258 289 -279 667 -289 793 -290 041 -248
Overføringer og refusjoner -216 122 -223 794 -250 218 -259 544 -267 666 -193 309 74 357
Ramme­tilskudd og andre statlige tilskudd -537 979 -576 468 -584 366 -617 690 -631 386 -620 259 11 127
Inntekts- og formueskatt -481 508 -518 637 -561 686 -563 921 -582 836 -586 691 -3 855
Eiendoms­skatt -51 933 -58 024 -63 227 -64 317 -65 723 -66 223 -500
Sum drifts­inntekter -1 523 234 -1 609 872 -1 717 786 -1 785 140 -1 837 404 -1 756 523 80 881
Lønn og sosiale utgifter 975 476 1 045 975 1 134 498 1 192 093 1 231 352 1 165 233 -66 119
Kjøp av varer og tjenester 388 955 451 566 443 045 471 782 443 322 408 518 -34 804
Overføringer og fordelte utgifter 49 903 58 454 62 284 68 419 62 561 32 842 -29 719
Avskrivninger 58 586 60 668 64 300 69 921 78 838 62 513 -16 325
Sum drifts­utgifter 1 472 921 1 616 663 1 704 127 1 802 216 1 816 072 1 669 106 -146 966
Brutto driftsresultat -50 313 6 791 -13 659 17 076 -21 331 -87 417 -66 086
Netto rente og utbytte 35 283 33 985 40 010 37 179 35 911 38 375 2 464
Netto avdrag 41 800 37 827 45 500 50 600 55 800 51 500 -4 300
Motpost avskrivninger -58 586 -60 668 -64 300 -69 921 -78 838 -60 416 18 422
Netto driftsresultat -31 816 17 936 7 552 34 934 -8 458 -57 958 -49 500
Bruk av avsetninger -31 507 -47 355 -19 531 -34 645 -13 659 -1 538 12 121
Overført til investerings­budsjettet 7 264 6 270 14 300 0 0 6 900 6 900
Avsatt til dekning av tidligere års underskudd 14 777 0 0 0 651 15 265 14 614
Avsatt til disposisjons­fond og bundne fond 31 486 23 149 12 944 17 836 21 465 37 331 15 866
Regnskaps­messig mindre­forbruk 9 795 0
Regnskaps­messig mer­forbruk 15 265 18 126 0 0 0

Tabellen viser regnskap og budsjett for kommunens drift.

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat viser resultatet av driften før finansposter. I 2015 ble brutto driftsresultat positivt med 21,3 mill. kroner. Dette er 38,4 mill. kroner høyere enn i 2014 og skyldes en relativ lav vekst i driftsutgiftene. Veksten i driftsutgiftene tilsvarte 0,8 %, mens veksten i driftsinntektene var 2,9 %. Veksten i skatteinntektene var på 3,4 % i 2015, og korrigert for et høyere innbyggertall, er skatteinntektene per innbygger økt sammenlignet med 2014.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og bidrag til å finansiere investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. For å opprettholde et stabilt investeringsnivå uten reell økning av gjelden, er det nødvendig at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene holder seg på et relativt høyt nivå.


Netto driftsresultat

Netto driftsresultat

Kommunens netto driftsresultat ble 8,5 mill. kroner i 2015, en forbedring på 43,4 mill. kroner sammenlignet med 2014. Netto driftsresultat utgjør 0,5 % av driftsinntektene i 2015. For at kommunen skulle ha hatt et netto driftsresultat tilsvarende 1 ¾ % av netto driftsinntekter, måtte drifts- og finansutgiftene ha vært 23,7 mill. kroner lavere, gitt at driftsinntektene er uendret. Dette viser at kommunen fremdeles ikke har en økonomi i finansiell balanse.

Regnskapsmessig resultat

Driftsregnskapet for 2015 er gjort opp i regnskapsmessig balanse. Det er gjennomført strykninger med 39,5 mill. kroner. Netto er det brukt 7,8 mill. kroner av bundne fond. Tilsvarende i 2014 var 8,0 mill. kroner.

Kommunens inntekter

Kommunens samlede inntekter var på 1,86 mrd. kroner i 2015. Dette er en økning på 3,0 % sammenlignet med 2014. Korrigert for lønns- og prisvekst gir dette en realvekst på 0,1 % sammenlignet med året før. Fordelingen mellom de ulike inntektstypene er relativt lik fra år til år. Større endringer i sammensetningen av inntektene kan for eksempel forekomme dersom det skjer endringer i inntektssystemet for kommunene. Oppgaver kan enten bli flyttet fra eller overført til kommunene, noe som medfører endringer i rammetilskuddet.

Skatt og rammetilskudd er kommunens største inntektskilde og utgjør 66,5 % av kommunens inntekter. Dette er nærmere omtalt under «Statlige rammebetingelser». Kommunale eiendomsgebyr og egenbetaling for kommunale tjenester utgjør 15,9 % av kommunens inntekter, tilsvarende i 2014 var 15,8 %. Økningen i kommunale eiendomsgebyr ses i sammenheng med investering i nytt renseanlegg som følge av at alle kommuner er pålagt strenge rensekrav innenfor avløpssektoren. Samlet økte kommunale eiendomsgebyr og egenbetaling for kommunale tjenester med 3,6 % fra 2014. Sykelønnsrefusjon og refusjoner for utførte oppgaver og tjenester utgjør 13,0 % av de totale inntektene til kommunen. Samlet økte refusjonsinntektene med 5,5 % fra 2014. Eiendomsskatt utgjør 3,6 % av kommunens inntekter, uendret fra 2014. Satsen for utskriving av eiendomsskatt var 3,7 ‰ både i 2014 og 2015. Inntektsveksten fra eiendomsskatt er på 1,4 mill. kroner og skyldes volumøkning som følge av høy byggeaktivitet. Renteinntekter fra bankinnskudd og utlån og aksjeutbytte utgjør 1,1 % av kommunens inntekter, og utgjør samme andel som i 2014.


Prosentvis fordeling av kommunens inntekter

Prosentvis fordeling av kommunens inntekter

 

 

Kommunens utgifter

Lønn og sosiale utgifter er kommunens største utgiftspost og utgjør hele 65,4 % av kommunens utgifter. Tilsvarende tall i 2014 var 64,0 %. Økningen skyldes at lønnskostnadsveksten er større enn den samlede veksten i andre utgifter som kjøp av varer og tjenester, tilskudd og finanskostnader. Samlet økte lønn og sosiale utgifter med 3,3 % fra 2014. Økningen skyldes i hovedsak generell lønnsvekst, men i tillegg gir økt tjenestetilbud innenfor enkelte områder høyere lønnskostnader. Høyt sykefravær og generelle rekrutteringsutfordringer er også med å øke lønnsutgiftene.

Kjøp av varer og tjenester til bruk i kommunal tjenesteproduksjon utgjør 24,4 % av de totale utgiftene til kommunen. Tilsvarende i 2014 var 26,2 %. Tilskudd til private barnehager på 99,0 mill. kroner, utgjør den største andelen innenfor utgiftsgruppen. I 2014 utgjorde tilskuddet 94,5 mill. kroner. Tilskudd til kommunale foretak, lag og organisasjoner og sosiale tilskudd utgjør 4,0 %, og utgjør samme andel som i 2014. Netto renter og avdrag utgjør 6,2 % av kommunens driftsutgifter, tilsvarende i 2014 var 5,9 %. Samlet økte utgiftene til renter og avdrag med 5,6 % fra 2014.


Prosentvis fordeling av kommunens utgifter

Prosentvis fordeling av kommunens utgifter

Rammeområdene

Den kommunale tjenesteproduksjonen hadde et netto merforbruk på 41,6 mill. kroner i forhold til budsjett i 2015. Det er store forskjeller mellom de enkelte rammeområdene. Rammeområdet med størst merforbruk var Sykehjem som hadde et merforbruk på 15,6 mill. kroner i forhold til revidert budsjett. Rammeområdet med størst mindreforbruk var Brann og redning. Området hadde et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner. Det økonomiske resultat i de kommunale driftsenhetene vil bli vurdert i forhold til økonomireglementets bestemmelser om over-/ underskudd i en egen sak for bystyret.

Regnskapsresultat per rammeområde

(tusen kroner) Regnskap
2011
Regnskap
2012
Regnskap
2013
Regnskap
2014
Regnskap
2015
Budsjett
2015
Budsjett­avvik
Politisk styring 13 963 14 146 11 606 12 946 12 707 11 522 -1 185
Sentral­administrasjonen 69 199 75 943 79 025 83 603 82 687 78 251 -4 436
PP-tjenesten 7 533 7 990 7 678 8 465 8 445 8 670 225
Grunnskoler 234 272 251 799 259 610 265 951 259 667 260 310 643
Barnehager 134 085 143 043 157 451 168 082 167 786 162 366 -5 420
Kultur og næring 38 619 40 386 43 215 43 811 41 840 41 665 -175
Felles­tjenester pleie og omsorg 9 714 9 782 29 603 31 159 26 881 26 830 -51
Sykehjem 124 238 137 030 149 189 154 658 136 194 120 626 -15 568
Hjemme­tjenester 101 734 111 480 97 325 103 687 110 039 96 970 -13 069
Psykisk helse og rus 23 236 26 113 30 043 32 340 33 657 33 508 -149
Bo og habilitering 98 497 108 964 108 477 114 553 123 645 109 029 -14 616
NAV Kristiansund 51 021 51 051 53 931 50 404 53 632 50 058 -3 574
Barn, familie, helse 69 036 69 360 70 700 78 243 84 662 78 941 -5 721
Eksterne enheter 20 648 20 927 22 412 22 332 22 724 21 270 -1 454
Kommunal­teknikk 6 802 8 620 2 900 -4 351 -11 325 -11 486 -161
Plan og byggesak 6 287 8 513 8 774 12 209 8 602 9 299 697
Eiendoms­drift 26 745 31 727 27 049 35 580 35 994 29 419 -6 575
Brann og redning 20 988 22 040 22 295 22 052 21 184 22 036 852

Park og idrett er fordelt på rammeområdene Kultur og næring og Kommunalteknikk

Klikk utenfor for å lukke