Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Fokusområde medvirkning

Vi har tilrettelagt for involvering og medvirkning gjennom folkemøter og nye tiltak. Gjennomført ungdommens halv-time i bystyret og gitt våre 16/17-åringer muligheten til å stemme ved årets valg. «Trivselsvenn» og «Aktivitetsvenn» er gode eksempler på positive samarbeid mellom kommunen og frivilligheten. Framover skal vi styrke innbyggerinvolveringen gjennom tilrettelegging av gode medvirkningsarenaer.

Begrepet medvirkning brukes i kommunal sammenheng både relatert til innbyggere (innbyggermedvirkning) og brukere av kommunale tjenester (brukermedvirkning). Fokusområde Medvirkning omhandler primært innbygger-medvirkning, mens brukermedvirkning er beskrevet under fokusområde Brukere.

Kommunen legger vekt på å motivere innbyggerne til deltagelse og medvirkning i lokalsamfunnet. Formålet med medvirkning er å øke innbyggernes engasjement i lokalsamfunnet og innflytelse i politiske prosesser gjennom dialog. Medvirkning vil gi de folkevalgte et bedre beslutningsgrunnlag basert på denne type styringsinformasjon.

For å ivareta de politiske medvirkningsprosessene er det etablert kommunale råd og utvalg som skal sikre særskilte gruppers medvirkning og representasjon. De administrative medvirkningsprosessene omfatter å tilrettelegge for åpenhet og involvering i kommunens planprosesser. Dette ivaretas gjennom lovpålagte ordninger for offentlig ettersyn og høringer, eller ved gjennomføring av dialogkonferanser, nærmiljøkonferanser eller andre tiltak rettet mot berørte aktører.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Gjennomgående målekort – fokusområde medvirkning

Hovedmål – Innbyggere som aktivt deltar i utviklingen av lokalsamfunnet

Suksessfaktor
(delmål)
Måleindikator Resultat­krav Resultat
2013
Resultat
2014
Resultat
2015
Endring fra
sist måling
Tilrette­legge for involvering og med­virkning Svar på henvendelser etter forvaltnings­loven 100-85 %
Møtebøker legges ut på kristiansund.no innen 3 virke­dager ≤ 3 dager 4,4 dager Innført nytt system
Etablere nye tiltak som stimulerer til informasjon, dialog og diskusjon 5 nye tiltak 3 nye tiltak Pil ned, uakseptabelt resultat
Gode internett­sider 6 stjerner 5 stjerner Ikke målt Egen bruker­undersøkelse
Innbygger­tilfredshet i fht. involvering og medvirkning 6,0 – 4,6 Ikke målt
Tilrette­legge for frivillighet Lag og organisasjoners opplevelse av kommunen som en god tilrette­legger 6,0 – 4,6 Ikke målt

Fokusområde Medvirkning er utviklet for å ivareta kommunens mål om å styrke lokaldemokratiet og skape engasjement omkring virksomheten gjennom involvering og meroffentlighet. Målekortet er gjennomgående for hele kommunen. Det er så langt ikke definert egne resultatgrenser for alle måleindikatorene.

Tilrettelegge for involvering og medvirkning

  • Gjennomført folkemøter og innbyggerundersøkelse knyttet til kommunereformen – resultatet av undersøkelsen viste at innbyggerne er positive til å etablere en ny og større kommune.
  • Opprettet egen facebookside om kommunereformen.
  • Deltatt i forsøket med nedsatt stemmerettsalder i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget.
  • Gjennomført ungdommens halv-time i bystyret.
  • Innført møte- og talerett for ungdomsrådet i Hovedutvalget for skole, barnehage og kultur.
  • Vedtatt «KommuneTV» – direkteoverføring og arkivopptak av bystyremøter. Implementering i 2016.

Innspill fra innbyggere

«Melde feil i gata mi» 2013 2014 2015
Totalt antall henvendelser 356 722 813
Antall henvendelser som har medført forbedring 308 643 645
Fordelt på kategori:
Vann 25 12 1
Avløp 11 19 2
Renovasjon 0 0 2
Vei 257 256 230
Miljø­/forurensning 0 1 0
Gatelys 15 355 510
Andre henvendelser 48 79 68

Antall innrapporterte feil og mangler via nettsiden www.fiksgatami.no har vært økende i perioden. 79 % av henvendelsene medførte forbedring. Økningen i innmeldte feil sees i sammenheng med lavere terskel for innvolvering fra innbyggerne, mindre henvendelser per telefon direkte til enheter samt at innmeldte feil i stor grad blir utbedret.

Tilrettelegge for frivilligheten

  • Frivillighetskonseptet «Trivselsvenn i sykehjem» – åpnet trivselskontor som fungerer som knutepunkt mellom ansatte, frivillige og beboere ved kommunens sykehjem.
  • Inngått samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelse som sikrer en mer meningsfull hverdag for personer med demens gjennom frivillige «Aktivitetsvenner».
  • Evaluering og avvikling av kommunal Frivilligsentral – igangsatt arbeidet med ny Frivilligsentral i regi av frivilligheten selv, med administrativ og økonomisk bistand fra kulturenheten.
  • Etablering av faste møtepunkter med frivilligheten og tilrettelegging for å sikre et godt tilbud til det uforutsette antall asylsøkere som kom til byen fra november 2015.

Utfordringer og planer

Tilrettelegge for involvering og medvirkning

Kommunen må videreutvikle den digitale kommunikasjonen og legge til rette for dialog for å styrke innbyggerinvolvering. Et verktøy for håndtering av forbedringsforslag og avvik fra innbyggere bør vurderes.

Rådmannen skal styrke innbyggerinvolveringen gjennom tilrettelegging av gode medvirkningsarenaer samt hensiktsmessige og åpne beslutningsprosesser.

Det skal gjennomføres ny innbyggerundersøkelse i 2016.

Tilrettelegge for frivilligheten

Kommunens frivilligmelding retter fokuset på betydningen av det frivillige arbeidet som lag, organisasjoner og frivillige enkeltpersoner legger ned som et supplement til det offentlige tjenestetilbudet.

I lys av ny lov om folkehelse, kommunens levekårsutfordringer og økonomiske situasjon forventes økt behov for medvirkning fra frivillig sektor. Tilskudd til frivillige lag- og organisasjoner/foreninger har blitt redusert og rammevilkårene for frivillig sektor er mer anstrengt. For å kunne stimulere til økt frivillighet må kommunen jobbe proaktivt med å sikre det økonomiske grunnlaget for frivilligheten gjennom ulike kurs, konkret søknadshjelp og generell rådgivning tilknyttet Tilskuddsportalen.

Det er i handlingsprogrammet ikke funnet rom for å innarbeide Involveringsutvalgets tilrådning om oppretting av egen frivillighetskoordinator for bedre samarbeid og samspill med frivillig sektor.

I arbeidet med mottak og tilrettelegging for flyktninger og asylsøkere, er frivilligheten en viktig bidragsyter gjennom en organisert samhandling.

Rådmannen vil vektlegge riktig fordeling av midler og formalisere samarbeid med frivillig sektor for å sikre med-ansvar for gjennomføring. Det skal foretas en gjennomgang av kommunens kontaktpunkter mot innbyggerne.

Klikk utenfor for å lukke