Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Psykisk helse og rus

Vi har styrket oppfølgingstjenesten innen rusomsorg og hjemmebaserte tjenester i tråd med opptrappingsplanen og som følge av en jevn økning i etterspørsel etter tiltak og tjenester. God organisering og løpende utvikling av tilbud og tjenester av god kvalitet og rettet mot de riktige målgruppene har vært fokuset. Implementeringen av prosjekt ved rustjenesten og Rask Psykisk Helsehjelp har stor betydning for enhetens videre tjenesteutvikling.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • hjemmebaserte tjenester
  • 2 bofellesskap
  • dagsenter med ulike aktiviseringstiltak
  • rustjeneste
  • rask psykisk helsehjelp

Tjenesten skal sikre et godt omsorgs- og behandlingstilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, samt mennesker med alvorlige rusutfordringer.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde kultur – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor

(delmål)

Måleindikator Resultat-krav Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Kommentar
Tilbudet til målgruppen for psykiatrisk hjemmesykepleie gjøres mer tilgjengelig hele døgnet Antall årsverk fagpersonell 53 47 49 49 Fagpersonale som jobber i turnus med målgruppen har vært stabilt på 92,5 % i 2017.
Antall brukere, individuelt tilbud 300 334 387 387 74 % av brukerne mottok individuelle tilbud. Omfanget av tilbudet er økende.
Antall brukere, gruppetilbud 155 165 164 123 26 % av brukerne mottok gruppetilbud. Antallet er redusert.
Yte tidlig og tilstrekkelig hjelp for å forebygge forverring av sykdomsbildet for personer med lett til moderat angst og depresjon Grad av tilgjengelighet 100 % 100 % 100 % 100% Totalt 388 henvendelser – alle ble tatt imot og vurdert i forholdet til tilbudet «Rask psykisk helsehjelp».
Behandlinger 80-100 % 80 % 85 % 86% Totalt 236 personer var i kontakt med og ble vurdert gjennom tilbudet. 203 mottok behandling. 33 (14%) ble vurdert til ikke å kunne nyttiggjøre seg av tilbudet og videreformidlet til annen tjeneste.
Resultatmåling 80-100 % 63 % 71 % 64% 117 personer kom helt eller delvis tilbake i arbeid, 25 kom ikke tilbake og 61 personer er ikke yrkesaktive.
Utvikle kapasitet og kompetanse for å bedre tilbudet til ungdom 18-25 år, med særlige rusutfordringer Grad av tilgjengelighet 25-30 10 21 22 22 personer mottok tilbud. Totalt 104 personer i alle aldre var tjenestemottakere ved rustjenesten.

Utfordringer og planer

Rådmannen vil bygge opp et godt faglig og effektivt tjenestetilbud som kan møte det voksende behovet for tjenester knyttet til psykiske lidelser og rusproblematikk. Forebygging fremfor rehabilitering skal vektlegges.

Tilbud om «Rask psykisk helsehjelp» implementere som fast lavterskeltilbud.

Det har vært en økningen i antall mottakere i perioden. Reduksjonen i 2017 skyldes tilfriskning og utskriving av pasienter, en gledelig utvikling etter flere år med økning i antallet pasienter.

Klikk utenfor for å lukke