Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Organisering

Kommunens politiske styringsstruktur er organisert etter hovedutvalgsmodellen.
Ny politisk struktur ble vedtatt 1.9.2015.

Bystyret

Kontrollutvalget

Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF

Aksjeselskap
(100 prosent)

Frei Administrasjonsbygg AS 

Kristiansund
Parkering AS

Formannskapet

Hovedutvalg

Skole – barnehage –
kultur

Hovedutvalg

Helse- omsorg – sosial

Hovedutvalg

Miljø – tekniske tjenester

Hovedutvalg

Plan – og bygningsrådet

Administrasjons- og likestillingsutvalget

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Eldrerådet

Ungdomsrådet

Olje- og energiutvalget

Bygge- og eiendoms-
forvaltningsutvalget

Rådmann

Bystyret har 45 medlemmer og er kommunens øverste politiske organ. Bystyret fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov og delegeringsvedtak.

Formannskapet har 11 medlemmer og er kommunens nest øverste politiske organ. Formannskapet behandler og avgjør en rekke saker som er delegert av bystyret. I tillegg behandler formannskapet forslag til handlings-program, og gir innstilling i en rekke andre saker som skal til bystyret.

Kommunen har fire hovedutvalg, alle med 9 medlemmer. Utvalgene forbereder og innstiller saker som behandles av bystyret. Plan- og bygningsrådet behandler saker i henhold til plan- og bygningsloven.

Formannskapet, Kontrollutvalget og Administrasjons- og likestillingsutvalget er lovpålagte organer. Det samme er Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kristiansund kommune er administrativt organisert i en tradisjonell linjeorganisasjon som arbeider vertikalt, og stab/støtte-funksjoner som arbeider horisontalt. Rådmannen har gjennomgående delegasjon av myndighet i forhold til utførelse av definerte oppgaver og ansvar.

Administrativ struktur er i løpet av 2015 betydelig utviklet og tilpasset samfunnsendringer, men det er kontinuerlig fokus på prosess- og strukturoptimalisering.

Arne Ingebrigtsen

Rådmann

Politisk sekretariat

Kommuneadvokat

Samfunnsutvikling

Per Sverre Ersvik

Assisterende rådmann økonomisjef

Økonomi-
seksjonen Nordmøre kemner-
kontor

Kjell Leirbekk (k)

Kommunalsjef

Fagstab

Sykehjem

Storhaugen helsehus

Hjemme-
tjenesten

Bo og
habilitering

Psykisk helse og rus

Tildeling og
koordinering
NAV
Kristiansund

Christine
Reitan

Kommunalsjef

Fagstab

Dale bhg

Fløya bhg

Fosna bhg

Heinsa bhg

Juulenga bhg

Karihola bhg

Myra bhg

Rensvik bhg

Røss-
lyngveien bhg

Stella Maris kultur bhg

Allanengen skole

Bjerkelund skole

Dalabrekka skole

Dale
barneskole

Frei skole

Gomalandet skole

Innlandet skole

Nordlandet barneskole

Rensvik skole

Atlanten
u-skole

Frei u-skole

Nordlandet u-skole

Kr-sund
voksen-
opplæring

PP-tjenesten

Barn - familie - helse

Karl Kjetil Skuseth

Kommunalsjef

Fagstab

IKT og
dokument-
senter

Kr-sund
service-
kontor

Atlanten idrettspark

Kr-sund
bibliotek

Kr-sund
kulturskole

Kultur

Brann og redning

Eiendoms-
drift

Kommunal-
teknikk

Plan og byggesak

Anniken Kleven-Gasser

Personal- og organisasjonssjef

Personal-
og
organisasjons-
seksjonen

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og ansvarlig for saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. Rådmannen er også ansvarlig for den daglige driften av kommunen.

Rådmannens ledergruppe består av rådmann, assisterende rådmann/økonomisjef, 3 kommunalsjefer samt personal- og organisasjonssjef.

Økonomisjef og personal- og organisasjonssjef har et gjennomgående fagansvar for hele organisasjonen, til forskjell fra kommunalsjefene som har et linjeansvar for sine respektive rammeområder. Økonomisjef, personal- og organisasjonssjef samt kommunalsjefene har rådmannens fullmakter innenfor sine ansvarsområder. I tillegg har den enkelte kommunalsjef et spesielt ansvar for de fagområdene som hører til kommunens hovedutvalg og andre utvalg.

Enhetslederne er ansvarlig for sine enheter innenfor rammen av de fullmakter som er delegert fra rådmannen. Det innebærer at enhetslederne har nødvendig myndighet til å sikre enhetenes drift både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold.

Avdelingslederne vil fra 2016 være ansvarlig for avdelingens personalkostnader.

Klikk utenfor for å lukke