Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Kultur

Atlanterhavsbadet har fokusert på aktiviteter/kampanjer rundt 10-års jubileum. Kulturskolen har innført nye lavterskeltilbud for spedbarn/småbarn og igangsatt arbeidet med innføring av ny, nasjonal rammeplan. Kulturenheten har sammen med frivilligheten hatt ansvar for koordinering av tilbud rettet mot asylsøkere som kom til Kristiansund i siste del av 2015. Biblioteket har hatt spesiell oppmerksomhet rettet mot formidling til barn og unge - 65 % økning i utlånet til barn og over dobbelt så mange deltakere i lesekonkurransen «Sommerles».

Fakta

Rammeområdet omfatter

 • idrettspark med idrettshall, badeland, kafé og kommunale idrettsanlegg
 • kulturskole med sang/musikk, musikkteater og kunst
 • bibliotek
 • oppgaver knyttet til
  • kommunens kulturoppgaver
  • kunst – og kulturformidling
  • tilskuddsordninger til lag og foreninger og øvrig frivillig virksomhet
  • administrasjon av Caroline kino- og konferansesenter, Festiviteten og andre sentrale kultur- og fritidstilbud.

Tjenesten skal sikre et godt fritids- og kulturtilbud til det beste for alle innbyggere lokalt og regionalt, i nært samarbeid med idrettslag, friluftsorganisasjoner, kultur og frivilligheten, profesjonelle kulturinstitusjoner og frivillig kulturvirksomhet.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde kultur – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor
(delmål)
Måleindikator Resultat­krav Resultat
2013
Resultat
2014
Resultat
2015
Variert kulturliv som gir gode opplevelser Tilfredshet – service bad 70 % 80,8 % 78,5 % 77,7 %
Tilfredshet – renhold bad 70 % 80,8 % 71,2 % 65,8 %
Antall besøkende – badeland Økende 107 500 110 900 117 700
Antall besøkende – kino Økende 61 408 54 653 63 568
Antall besøkende – bibliotek Økende 85 430 85 378 85 422
Aktiv medhjelper i søknader om eksterne midler Antall søknader, spillemiddel­tilskudd > 18 16 13 20
Ledende kulturby med et mangfoldig tilbud Nytt opera og kulturhus Realisert Prosjektering Prosjektering Fornyet søknad

Utfordringer og planer

Rådmannen vil bidra til å opprettholde et godt og mangfoldig tilbud innen kultur og idrett gjennom riktig fordeling av midler og sikring av tilgang til anlegg for både topp og bredde.

Det skal i 2016 gjennomføres en reforhandling av kommunens avtaler med eksterne avtaleparter.

Klikk utenfor for å lukke