Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Hjemmetjenester

Vi har vektlagt god kompetanse for å håndtere stadig mer omfattende og komplekse omsorgsbehov. Vi har hatt fokus på forebygging, mestring og rehabilitering. Kartlagt enheten og vedtatt plan for omgjøring av eksisterende stillinger til nødvendig kompetanse for oppgavene. Vi har hatt fokus på organisering og effektivisering av arbeidsdagen for best utnyttelse og optimalisering av tildelte ressurser. Antall tjenestemottakere er økende.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • 5 hjemmehjelpsroder
  • 2 bofelleskap

Tjenesten skal bidra til at kommunens innbyggere kan bo hjemme så lenge som mulig til tross for sykdom, funksjonshemming eller alderdomssvekkelse.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde hjemmetjenester – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor
(delmål)
Måleindikator Resultat­krav Resultat
2013
Resultat
2014
Resultat
2015
Optimal utnyttelse av hjemme­tjenestene Registrert vedtakstid per uke 3 034 4 285
BPA per uke 318 328
Høy faglig kvalitet på alle hjemme­tjenester Antall avvik medisin­håndtering 100 520 392
Antall legemiddel­gjennom­gang ihht veileder 100 % 57 %
Tilfredshet

Utfordringer og planer

Rådmannen vil tilby differensierte tilbud til mennesker med omfattende og komplekse omsorgsbehov. Det skal være fokus på tidlig innsats med rehabilitering og mestring i tverrfaglige tilbud for å unngå innleggelse i sykehjem.

Det skal være fokus på at den enkelte skal klare seg lengst mulig i eget hjem. Ved bruk av forebyggende tjenester, og metodisk tilnærming som for eksempel hverdagsrehabilitering og rehabilitering i hjemmet, forventer en at behovet for tjenester for den enkelte kan reduseres.


Mottakere 67 og eldre

Mottakere 67 år og eldre

Mottakere av hjemmetjenester for eldre (67 år +) har vært nokså stabil i perioden. Halvparten av mottakerne av hjemmetjenester er eldre og disse mottar om lag 38 % av antall tildelte timer i hjemmetjenesten. Tilsvarende andel i 2011 var 40 %. Nedgangen i perioden, sees i sammenheng med økning i antall yngre brukere. Dette skyldes at kommunen har fått ansvar for å yte tjenester til stadig flere yngre brukere som følge av opptrappings-planer og reformer.

Klikk utenfor for å lukke