Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Kommunalteknikk

I 2015 ble to viktige overføringsledninger for avløp på strekningene Dunkarsundet/Hagelin og Karihola/Hagelin ferdigstilt. De skal «mate» hovedrenseanlegget som er under bygging på Hagelin. Ny pumpestasjon for avløp ved Bjørnehaugen ble satt i drift. Vi har også anlagt turvei rundt østområdet til flyplassen og åpnet ny gang- og sykkelvei langs Flyplassveien.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg som vei, vann, avløp, renovasjon og slam
  • forvaltning og drift av parker og grøntanlegg, friluftsområder
  • oppgaver etter forurensingslov, utslippstillatelser, forurenset grunn
  • oppgaver på trafikkregulering og trafikksikkerhet, veglov
  • byggherrefunksjon på utbygging av anlegg på vei, vannforsyning, avløp mv.
  • beredskapstjeneste knyttet til
  • vannforsyning
  • avløpssystem og forurensning
  • vei/trafikk, snøbrøyting, strøing
  • avfallshåndtering

Tjenesten skal forvalte og videreutvikle kommunalteknisk infrastruktur.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde kommunalteknikk – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor
(delmål)
Måleindikator Resultat­krav Resultat
2013
Resultat
2014
Resultat
2015
Kostnadseffektive betalings­tjenester med høy kvalitet Vann, forsynings­sikkerhet (utskifting av ledningsnett) 2 km 0,8 km 1,1 km 0,15 km
Avløp, overholde rensekrav og lekkasjer (utskifting av ledningsnett) 2 km 1,2 km 3,4 km 0,15 km
Renovasjon, hente avfall i henhold til tømme­program På riktig dag På riktig dag

16 brudd

På riktig dag

14 brudd

På riktig dag

12 brudd

God og sikker fram­kommelighet på byens trafikkarealer i henhold til vedtatt standard Brøyting, salting, strøing riksveier Bar vei

 

Bar vei

0 brudd

Bar vei

0 brudd

Bar vei

1 brudd

Brøyting, salting, strøing fylkesveier < 8 cm

 

< 8 cm

0 brudd

< 8 cm

0 brudd

< 8 cm

4 brudd

Brøyting, salting, strøing prioriterte veier, bussgater og skolevei < 8 cm

 

< 8 cm

21 brudd

< 8 cm

16 brudd

< 10 cm

20 brudd

Brøyting, salting, strøing “uprioriterte” kommunale veier, boliggater < 15 cm

 

< 15 cm

29 brudd

< 15 cm

25 brudd

< 20 cm

30 brudd

Reasfaltering > 2 km 1,7 km 0 km
Aktiv beredskap utenom arbeidstid for å ivareta sikker trafikk­avvikling, vann­forsyning, avløpsanlegg m.m. Tid før hull i vei­banen er reparert < 12 timer

 

< 12 timer

 

< 12 timer

 

> 12 timer
Tid før lednings­brudd drikkevann er rettet < 4 timer

 

< 4 timer

 

< 4 timer

 

< 4 timer
Tid før lednings­brudd avløpsnett er rettet < 12 timer < 12 timer < 12 timer < 12 timer

Utfordringer og planer

Rådmannen vil prioritere å gjennomføre prosjektene i vedtatt hovedplan for avløp og vannmiljø 2012–2021, for å oppfylle nye og strengere krav til avløpsrensing.

Det skal gjennomføres tilfredsstillende vedlikehold av kommunale lekeplasser og grønne lunger.

Fastsatte kvalitetskrav for vann og avløp skal opprettholdes.


VAR-gebyr

VAR-gebyr

(Bolig 120 m2)
VAR-gebyrene har vokst med om lag 39,8 % i forhold til 2011. Økningen sees i sammenheng med underfinansierte tjenester tidligere år, gammelt lednings- og avløpsnett som har medført og vil medføre vesentlige vedlikeholds- og investeringskostnader, herav nytt renseanlegg på Hagelin. Gebyrene ligger 3,1 % over sammenlignbare kommuner (K13) i 2015 mot 10,1 % i 2014.

Klikk utenfor for å lukke