Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Vi har startet et kompetanseløft i forhold til håndtering av mobbesaker. Veiledningsserien TA GREP er utvidet med temaet «Utfordrende atferd i skolen», og arbeidet med å styrke kompetansen på skolevegring er igangsatt. Antall elver med spesialundervisning har blitt betydelig redusert de siste årene. I 2015 ligger vi på landsgjennomsnitt, men gjennom økt fokus på godt læringsmiljø og styrking av den ordinære tilrettelagte opplæringen, er målet å redusere behovet for spesialundervisning ytterligere. Det har i 2015 vært jobbet godt med et førskoleprosjekt knyttet til kvalitet i barnehagene.

Fakta

Rammeområde omfatter fire team

  • førskole
  • grunnskole
  • videregående skole
  • veiledning

Tjenesten er kommunens rådgivende og sakkyndige instans vedrørende spesialpedagogiske tiltak. Tjenesten skal sikre at barn og unge med særskilte behov møter et samfunn, en barnehage eller en skole som er tilpasset deres evner og forutsetninger.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde ppt – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor
(delmål)
Måleindikator Resultat­krav Resultat
2013
Resultat
2014
Resultat
2015
Gi barn gode oppveksts­vilkår gjennom tverrfaglig samarbeid Øke råd- og veilednings­arbeidet i barnehage/ skole
Redusere antall oppmeldinger Reduksjon 245 277 272
Gi barn med spesielle behov hjelp til rett tid Styrke arbeidet i barnehagene
Styrke veilednings­kapasitet på mindre problematikk
Gi barn med spesielle behov hjelp til rett tid Sakkyndig vurdering skal være gjennom­ført innen 3 måneder etter oppmelding ≥ 3 mnd > 3 mnd > 3 mnd

Utfordringer og planer

Rådmannen vil at PPT skal styrke sin veilederrolle i forhold til det ordinære grunntilbudet i grunnskolene og barnehagene.

Det skal etableres kompetanse på hvordan PPT kan bistå skolene i krevende og komplekse mobbesaker.


Fordeling av arbeidsplasser

Aktive saker

Antall aktive saker omfatter alle kommunene i samarbeidet.
Antall aktive saker varierer fra år til år, og viser totalt en svak nedgang for perioden. Reduksjonen i antall aktive saker som vedrører tale-, språk- lærevansker sees i sammenheng med styrket kompetanseutvikling og målrettet arbeid i de ulike team og undervisningsinstanser. For atferdsforstyrrelser, oppmerksomhet- og øvrige vansker har økningen vært vesentlig, og utfordringene er betydelige.

Klikk utenfor for å lukke