Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Mål og resultater

Resultatene for 2015 viser at kommunen har bidratt til samfunnsutvikling både lokalt og regionalt. Utviklingen av kommunen som regionsenter er styrket gjennom deltakelse i Byregionprogrammet, fylkeskommunens prosjekt «Byen som regional motor», regionrådets kommunereformarbeid og en rekke samarbeid med kommuner, næringsliv og organisasjoner.

Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kristiansund kommune skal legge til rette for muligheter for innbyggere, brukere, næringslivet og frivilligheten.

I tråd med SNOR-verdiene er det definert syv perspektiver og hovedmål for utviklingen av Kristiansund-samfunnet i kommuneplanperioden 2008‑2020. Innen hvert perspektiv er det definert mål og strategier som gjelder for Kristiansundsamfunnet og beskriver komplekse samfunnsutfordringer. Kommunen er én av flere aktører som skal bidra til å nå målene. Strategiene er virkemidler for måloppnåelse.

Utfordringer og planer

Kommuneplanens samfunnsdel med mål for regionens utvikling skal revideres i 2016.

Klikk utenfor for å lukke