Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Plan og byggesak

Elektronisk byggesaksdialog nærmer seg ferdigstillelse og forventes å være i drift i løpet av 2016. Det er igangsatt en prosess for å optimalisere saksflyt som vil gi gevinst både i saksbehandlingstid og arbeidsmengde. Ny sentrumsplan og bypakke er under utvikling, noe som griper inn i planarbeidet generelt. Det er flere innmeldte reguleringsplaner, noe bolig, men også mye i forbindelse med næring og vei.

Fakta

Rammeområdet omfatter

  • regulering
  • byggesak
  • oppmåling og forvaltning av geodata
  • miljøvern
  • eiendomsskattekontor

Tjenesten skal ivareta kommunens roller som myndighetsutøver etter plan- og bygningsloven og som samfunnsaktør i byutvikling, særlig innenfor fysisk planlegging og by-utforming.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Unikt målekort – rammeområde plan og byggesak – fokusområde brukere

Hovedmål – Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Suksessfaktor
(delmål)
Måleindikator Resultat­krav Resultat
2013
Resultat
2014
Resultat
2015
Saks­behandling innenfor gjeldende tidsfrister Behandlede saker med fristbrudd < 5 % 4,9 %

47 brudd

7,4 %

63 brudd

7,0 %

34 brudd

Utfordringer og planer

Rådmannen vil gjennomføre en optimalisering av alle arbeidsprosesser i enheten for å oppnå effektiv og forutsigbar saksbehandling av alle henvendelser.

Det skal gjennomføres en omtaksering av alle eiendommer til bruk ved utskriving av eiendomsskatt i 2016.

Arbeidet med ny sentrumsplan skal ferdigstilles.


Fristbrudd

Fristbrudd

Prosentvis andel fristbrudd på er på nivå med 2015. Dette skyldes dels etterslep på gamle saker fra tidligere år, manglende kapasitet samt økt antall av mindre saker med kortere tidsfrister. Kapasiteten er forventet å øke etter optimalisering av arbeidsprosesser.

Klikk utenfor for å lukke