Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Fokusområde økonomi

Regnskapet viser at kommunen har økonomiske utfordringer knyttet til den kommunale tjenesteproduksjonen. Kommunen hadde et akkumulert regnskapsmessig merforbruk på 32,7 mill. kroner ved utgangen av 2015. Lånegjelden er økende og vi har ikke udisponerte midler på disposisjonsfond. Egenkapitalen er imidlertid styrket, og gjeldsgraden er redusert. Kommunens pensjonskostnader er økende og det er nå ”bundet” et så vidt stort beløp i premieavvik, at det medfører både likviditetsmessige og driftsmessige utfordringer.

Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. En god og bærekraftig økonomi sikres gjennom god økonomistyring og vedtatte handlingsregler for driftsbudsjett, investeringsbudsjett og finansforvaltning.

Mål og resultater

Resultatgrense:

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Uakseptabelt resultat

Gjennomgående målekort – fokusområde økonomi

Hovedmål – God økonomistyring og godt økonomisk handlingsrom

Suksessfaktor
(delmål)
Måleindikator Resultat­krav Resultat 2013 Resultat 2014 Resultat 2015 Endring fra
sist måling
Godt økonomisk handlings­rom Netto drifts­resultat 1,75 % -0,4 % -1,9 % 0,5 % Ønsket resultat
Langsiktig gjeld i forhold til brutto drifts­inntekter Reduksjon Økning Økning Økning Strek, akseptabelt resultat
Egen­finansiering av investeringer 25 % 1,2 % 11,0 % 13,8 % Ønsket resultat
Likviditets­grad 1 2,0 % 1,10 % 1,19 % 1,32 % Ønsket resultat
Egenkapital­prosent 10 %

 

2,28 % 1,39 % 5,06 % Ønsket resultat
Gjeldsgrad 25 % 42,83 % 70,91 % 18,75 % Ønsket resultat
God økonomi­styring Ramme­områdene
– avvik i forhold til budsjett
≥ 0 % – 0,7 % – 3,2 % – 3,7 % Pil ned, uakseptabelt resultat
Avsetning disposisjons­fond
– avvik i forhold til budsjett
0 0 0 – 24 928 Pil ned, uakseptabelt resultat
Effektiv tjeneste­produksjon Andel utvalgte produktivitets­indikatorer (KOSTRA) med bedre resultat enn K13

Fokusområdet Økonomi er skilt ut som eget målekort og utvidet med flere suksessfaktorer og måleindikatorer. Målekortet er gjennomgående for hele kommunen. Det er så langt ikke definert egne resultatgrenser for alle måleindikatorene.

Økonomisk handlingsrom

Sentrale finansielle nøkkeltall

(alle nøkkel­tall
i prosent av sum
drifts­­inntekter)
Kristiansund K13 Lgj.sn
2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015
Brutto drifts­resultat 3,4 -0,3 0,8 -0,9 1,2 2,8 2,3
Netto drifts­resultat 2,1 -1,0 -0,4 -1,9 0,5 2,9 3,0
Finans­utgifter 5,2 4,5 5,0 4,9 5,0 4,5 3,9
Netto låne­gjeld 72,6 71,4 74,0 83,1 95,4 85,5 77,1
Disposisjons­fond 1,3 1,7 1,5 0 0 7,6 6,6

Utviklingen viser at Kristiansund kommune ikke har et godt økonomisk handlingsrom.

Det vises til områdene Drift, Investering og Balanse for en grundigere gjennomgang av regnskapet for 2015.

Økonomistyring


Kommunal tjenesteproduksjon

Kommunal tjenesteproduksjon

Grafen viser avvik fra budsjett for den kommunale tjenesteproduksjonen. Den kommunale tjenesteproduksjonen hadde et netto merforbruk på 41,6 mill. kroner i forhold til budsjett i 2015. Det har vært et samlet merforbruk knyttet til kommunens rammeområder de siste fem årene. I 2015 er merforbruket det høyeste i perioden og viser at de kommunale enhetene opplever stort press på tjenestene. Enhetene har ikke klart å tilpasse driften til vedtatte budsjettrammer.

Effektiv tjenesteproduksjon

Ikke definert utvalgte produktivitetsindikatorer.

Utfordringer og planer

Økonomisk handlingsrom

Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende for en kommunes økonomiske handlingsrom og utviklingen i tjenestetilbudet. Kristiansund kommune har historisk en lavere vekst i frie inntekter enn landsgjennomsnittet.

På tross av dette har kommunen gjennom flere år bygget opp differensierte og tilrettelagte tjenester med god kvalitet innenfor flere områder.

Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Den viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og bidrag til å finansiere investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. For å sikre en forsvarlig formuesforvaltning er det fra og med 2014 anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre minimum 1¾ % av kommunens driftsinntekter. Negativt netto driftsresultat innebærer at formuen reduseres. Et netto driftsresultat lik null vil også over tid redusere kommunens formue i den forstand at en økende andel av realkapitalen etter hvert vil bli lånefinansiert. Kommunens ambisjonsnivå for netto driftsresultat er satt til minimum 2,9 % i 2016 og minimum 3,5 % i økonomiplanperioden.

Egenfinansieringen viser hvor stor andel av investeringene som er finansiert med egenkapital, salg av anleggsmidler, overføringer og tilskudd. Målet er en egenfinansiering på minimum 25 % av investerings-kostnadene i løpet av økonomiplanperioden. Egenfinansiering av investeringer er på om lag 5 % i 2016.

Disponible fond viser hva som er tilgjengelig av frie reserver. I handlingsprogramsammenheng blir dette en estimert størrelse som viser frie reserver etter at drifts- og investeringsbudsjettet er saldert. Disponible fond bør ligge på om lag 2,5 % av brutto budsjett tilsvarende om lag 45 mill. kroner.

Lånegjelden har økt de siste årene og vil fortsette å øke i handlingsprogramperioden. Selv om rentenivået er lavt har ikke kommunen nødvendig økonomisk handlingsrom. Målet er å redusere kommunens rentesensitivitet i økonomiplanperioden.

Rådmannen vil ha fokus på å gjenvinne kommunens økonomiske handlingsrom og gjenopprette en sunn og god kommuneøkonomi. Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Det skal gjennomføres en økonomisk omstilling som sikrer betjening av tidligere års merforbruk i 2016 og avlevering av kommuneregnskap med mindreforbruk i løpet av 2017.

Økonomistyring

Grunnlaget for et godt økonomisk handlingsrom legges gjennom kommunens handlingsprogram, og oppfølging skjer gjennom styringssystemet og de prosessene som følger av dette. Kommunens økonomistyring er basert på stor grad av delegasjon der fordelingen av ansvar og myndighet er klart definert. For å gjøre enhetene bedre i stand til å styre og å fatte riktige beslutninger er verktøy for økonomi- og virksomhetsstyring under kontinuerlig utvikling.

Rådmannen vil videreføre arbeidet med å sikre en god og bærekraftig økonomi gjennom god økonomistyring og vedtatte handlingsregler for driftsbudsjett, investeringsbudsjett og finansforvaltning. Det skal fremmes sak om nytt økonomireglement og nytt finansreglement i 2016.

Effektiv tjenesteproduksjon

Tilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede økonomiske rammebetingelser innebærer at det må arbeides målrettet med riktig tjenestenivå og effektivisering av tjenestene. Bruk av ny teknologi og IKT skal bidra til effektivisering og lette arbeidet på visse områder. Samtidig skal det utvikles organisatoriske og faglige modeller som på en best mulig måte kan møte fremtidens utfordringer.

Rådmannen vil foreta en gjennomgang av alle ikke lovpålagte oppgaver, samt dimensjoneringen av alle lovpålagte tjenester. Det skal leveres tjenester av et omfang som samsvarer med statens forventing til kommunen, og med en ressursbruk som samsvarer med gjennomsnittet for kommuner i kommunegruppe 13.

Klikk utenfor for å lukke