Hopp til innhold

Kristiansund kommune

Regionsenter

Kristiansund skal være et sterkt, raust og inkluderende regionsenter for hele Nordmøre. I 2015 har vi utvidet samarbeidet om arbeidsgiverkontroll og opplæringskontor. Vi har arbeidet aktivt og målrettet med Byregionprogrammet og tilrettelegging for et godt fremtidig resultat fra arbeidet med kommunereformen har vært sentralt.

Mål

Kristiansund har som mål å være et sterkt, raust og inkluderende regionsenter for hele Nordmøre.

Vi skal:

  1. Initiere, lede der vi må, og delta i regionale og interkommunale utviklingsprosjekter og tiltak.
  2. Tydeliggjøre og forsterke vår rolle som regionsenter gjennom dialog og samarbeid med nordmørskommunene, og som aktiv deltaker i regionale samarbeidsorganer.
  3. Bidra til, samt utvikle et godt samarbeid mellom nærliggende byer og naboregioner.

Resultater

Initiere, lede, delta i regionale og interkommunale utviklingsprosjekter og tiltak

Nordmøre Regionråd – ORKidé, organisasjonen for alle Nordmørskommunene, har vært gjennom et utfordrende år, med utvidet politisk representasjon og navnebytte, sykehussak, politisak og ikke minst kommunereformen. Kristiansund kommune har tatt sin del i arbeidet, både i ledelsen politisk og administrativt, og samtidig i de faglige samarbeidene vi har etablert for å gi bedre tjenester for innbyggerne i regionen.

Tydeliggjøre og forsterke vår rolle som regionsenter

Byregionprogrammet startet av kommunaldepartementet i 2014 for å stimulere verdiskapingen i byen i dialog med kommunene rundt. Vi fikk laget en analyse av tjenestesamarbeid og næringsutvikling som lå til grunn for fase 2 i programmet, som startet i 2015.

Byregionprogrammets fase 2 startet i 2015 med en søknadsprosess der kommunestyrene i Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Smøla, og med Aure som aktiv observatør, vedtok å fortsette samarbeidet i tre nye år. Hovedtema i oppstarten har vært tjenestesamarbeid, og hvordan dette kan gi bedre kunnskap om mulighetene som ligger i kommunereformen.

I tillegg til tjenestesamarbeid, skal prosjektet forsterke samarbeid og innsats for by- og regionutvikling gjennom felles planstrategiarbeid, felles utvikling av arealer og infrastruktur for næringslivet og byens rolle som regionsenter. Prosjektet er styrt av rådmenn og hovedtillitsvalgte i kommunene, og har prosjektledelse i Kristiansund kommune nye enhet for samfunnsutvikling.

Samarbeidsordninger

Område Samarbeid Verts­kommune Antall ORKidé-kommuner
Regionråd Ordfører og rådmanns­kollegiet for Nordmøre (ORKidé) Kristiansund 11
Politisk
samarbeidsorgan
Byer i Midt-Norge Trondheim 1 (9)
Arkiv IKA Møre og Romsdal IKS Ålesund 11 (36)
Havnevirksomhet Kristiansund og Nordmøre Havn IKS Kristiansund 9 (10)
Krisesenter Nordmøre krise­senter IKS Kristiansund 7
Renovasjon Nordmøre inter­kommunale renovasjons­selskap IKS (NIR) Kristiansund 8 (10)
Revisjon Distriktsrevisjon Nordmøre IKS Kristiansund 8
Alarmsentral Mottakssentral for trygghetsalarmer Kristiansund 4 (5)
Arbeidsgiver­­kontroll Arbeidsgiver­­kontroll for Nordmøre Kristiansund 11 (12)
Barnevern Barnevern­tjenesten for Kristiansund, Averøy og Gjemnes Kristiansund 3
Beredskap Nordmøre inter­­kommunale utvalg mot akutt for­urensning
(NIUA)
Kristiansund 11
Bibliotek Kjøp av biblioteksjef fra Kristiansund Kristiansund 2
Brann Brannsamarbeid med Averøy Kristiansund 2
Byggesak Interkommunalt tilsyn i byggesaker Kristiansund 11
Friluft Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal Molde 4 (10)
IKT IKT ORKidé Kristiansund 11 (13)
Innkjøp Nordmøre interkommunale innkjøps­samarbeid Kristiansund 11 (12)
Kemner Nordmøre kemnerkontor Kristiansund 4
Kontrollutvalg Nordmøre sekretær­funksjon for kontroll­utvalg Kristiansund 8
Kultur Salg av fagkompetanse Averøy 2
Landbruk Felles landbrukskontor Gjemnes 2
Legevakt Legevakt Kristiansund og omegn Kristiansund 4
Opplæring Nordmøre og Romsdal interkommunale opplærings­kontor Kristiansund 1 (3)
Overgrep Nordmøre voldtektsmottak Kristiansund 3
PPT Pedagogisk-psykologisk tjeneste for ytre Nordmøre Kristiansund 4
Plan Interkommunal kommunedelplan for sjøarealene på Nordmøre Tingvoll 10 (11)
Sykehus Felles plangruppe MR fylke 2 (3)
Veterinær Veterinærvakt Gjemnes 3
Øyeblikkelig hjelp Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kristiansund 4

Ved utgangen av 2015 deltar kommunen i 29 formelle samarbeidsordninger i og utenfor regionen. Eierinteresser i selskaper som ivaretar kommunens rolle som regionsenter kommer i tillegg. Kommunen er også engasjert i andre former for samarbeid som nettverk og løpende prosjektaktivitet.

Bidra til, samt utvikle samarbeid mellom nærliggende byer og naboregionene

Kommunereformen satte dagsorden for mange regionale debatter og muligheter i 2015. De fleste tiltak og forslag ble fortolket i et landskap der grenser, kommunehus og identitet har vært viktige begreper. Kristiansund kommune fikk etablert et forhandlingsutvalg, og har deltatt i regionrådets utredninger. Flere alternative framtidige organiseringer av kommunene i regionen har vært analysert. Ved utgangen av 2015 er diskusjonen smalnet inn til å omfatte, for Kristiansunds del, en mulig kommune bestående av én eller flere de nærmeste naboene Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Aure og Smøla.

Utfordringer og planer

Kommunereformen vil avklares i 2016, og slik Kristiansunds framtidige rolle som regionsenter.

Kommunereformen vil føre til at mange tjenesteoppgaver som kommunene i dag løser gjennom interkommunale samarbeid, vil bli løst gjennom en ny og sammenslått kommune. Flere av våre samarbeid har til vurdering en fremtidig struktur med tanke på dette. En gjennomgang av alle interkommunale samarbeid og fremtidig tilslutning til disse, vil skje i tilknytning til kommunens videre arbeid med kommunereformen. Tabellen under gir en oversikt over de ulike formelle samarbeidsordningene som kommunen deltar i.

Rådmannen vil kontinuerlig gjennomgå kommunens ulike samarbeidsordninger med utgangspunkt i vedtak i Kristiansund bystyre og den pågående kommunereformprosessen. Kristiansund kommune vil ivareta sin ledende rolle i dette arbeidet for å bedre og videreutvikle tjenesteyting, næringsutvikling og samarbeid på Nordmøre. Gjennom byregionprogrammet vil vi forsøke å sikre en balansert regional utvikling med kompetansearbeidsplasser i alle våre nabokommuner, uavhengig av kommunereformen. Dette kan skje gjennom vertskommuneløsninger dersom det ikke blir kommunesammenslåinger, eventuelt ved å opprettholde en desentralisert struktur i en ny sammenslått kommune.

Kristiansund kommune arbeider med å styrke byens regionsenterfunksjoner på flere måter;

  • Bypakken skal bedre framkommelighet og redusere miljøskader og ulykker. Vi er avhengige av bevilgninger i neste nasjonal transportplan, som kommer i 2017, før vi kan sette i gang.
  • Sentrumsplanen skal tilrettelegge for et mer attraktivt bysentrum.
  • «Byen som regional motor» er et fylkeskommunalt drevet samarbeid med Kristiansund, Molde og Ålesund som gir oss tilgang til kompetanse og tilskuddsmidler for byutvikling.
  • «Våre gater og plasser» er et prosjekt i regi av vegdirektoratet og riksantikvaren som skal stimulere til modernisering av byen med utgangspunkt i kulturhistoriske kvaliteter.

Saker om sentrumsplanen og kommunereformen kommer til politisk behandling. Gjennomføring av kommunereformen vil medføre betydelig politisk aktivitet.

Klikk utenfor for å lukke